1.17.2015

پست هفتگی بیست و هفتم دی ماه ۱۹۳۹ در ایران اشغالی
TORAH Institute
************


תורה והפטרה**********


کارتــــــــــــــــــــــــــــــــون
نیک اهنگ کوثر


**************************این سربلندیهاس که من

 خودمو یک یهودی  


میبینم
זה הסיבה שאני רואה את עצמי

 * יהודי גאה *Newest

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information