3.18.2015

انتخابات اسرائل نتنیاهو پیروز شد Netanyahu Wins
 شمارش بیش از ۹۵ درصد آرا در بامداد ۲۷ اسفند نشان
 میدهد که حزب لیکود ۲۹ کرسی از کل ۱۲۰ کرسی در
 کنست، پارلمان اسرائیل، به دست آورده است.
 اتحادیه صیهونیست به رهبری اسحاق هرتزوگ و تسیپی
 لیونی، ۲۴ کرسی را از آن خود کرده است. ائتلاف عرب
های اسرائیلی نیز سومین حزب از نظر شمار کرسیها در
 پارلمان است.
نتانیاهو (دوم از راست) در میان هوادارانش

نتانیاهو (دوم از راست) در میان هوادارانش
The current geopolitical trends 
demand that the next government
 functions in the regional and
 international arenas with a
 sophisticated combination of
 its economic,
 military 
and moral fortitude.
Yossi Shain


Thursday, April 18, 2013


Israeli Exports Increase From $6 Million To $91 Billion
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information