در چهلمین روز کشته شدن فرخنده در کابل، خانواده او، عکسهایی از کودکی و دوران تحصیلش را در اختیار بیبیسی قرار دادهاند که اسماعیل شهامت، از این عکسها، آلبومی تهیه کرده است.