5.15.2015

توراه و هفطارای بهر سینی و بخوتوکای شانزدهم ماه می ۲۰۱۵

      براي خود بتهايي نسازيد و مجسمه و ستون
پرستشگاه برپا نكنيد و در سرزمين خود 
سنگ مصور قرار ندهيد كه به آن سجده كنيد.
زيرا من خداوند خالق شما هستم.
2.      تعطيلهاي مرا مراعات نماييد و مكان مقدس 
مرا محترم بداريد، من خداوند هستم.
پاراشاي بحوقُوتَي
3.      اگر به قانونهاي من عمل نماييد و فرمانهاي مرا
 مراعات نموده آنها را انجام دهيد ...
4.      بارانهاي شما را به موقع خودش خواهم داد و
آن سرزمين حاصل بهبار آورده و درخت كشتزار
، ميوهاش را خواهد داد.خداوند به مُشه (موسی) چنين سخن گفت:

2.      به فرزندان ييسرائل (اسرائیل) سخن گفته 
به آنها بگو كسي كه صريحاً نذري ميكند و نذرش
مربوط به (سلامت) انساني باشد برحسب ارزيابي مقرر
(ذيل) (نذرش) از آن خداوند خواهد بود.
3.      ارزيابي براي مذكر اينست: از بيست ساله تا شصت
ساله ارزشش پنجاه شِقِل نقره بر حسب شِقِل مقدس باشد.
4.      و اگر مونث باشد ارزشش سي شِقِل باشد.**********************


هفطارای هفته

**********بهَرسینای سی و دومین هفطارا

یرمَیا 32/6-32/27

6- یرمیا گفت که سخن حد-ا با من چنین بود:7-"اینک حَنَمئِل فرزند شَلوم – عمویت نزد تو می آید و می گوید:نظر به اینکه حق بازخرید به تو می رسد، کشتزار مرا که در عَناتوت است ، برای خود بخر."8حنمئل – پسر عموی من برابر گفته حد-اوند در زندان پیش من آمده ، گفت:"خواهشمندم کشتزار مرا که در عناتوت در سرزمین بنیامین است، برای خود بخری، چون حق ارث به تو می رسد و (حقبازخرید از آن توست، پس آن را برای خویش بخر."دانستم که سخن از جانب حد-ا – ادونای است.9-کشتزاری که در عناتوت بود، از پسر عمویم خریدم و بهای آن را که برابر با هفت شِقِل و ده کِف بود وزن کردم.10-در دفتری ثبت کردم و امضا کردم و شاهدانی را گواهی گرفتم و پول را با ترازو وزن کردم .(پرداختم)11-دفتر خریدمهر شده، متن نوشته شده و شرایط وارد در آن و متن آگهی را گرفتم.12-در حضور حنمئل(پسرعمویم و پیش چشم گواهانی که در دفتر ثبت شده بودند ودر نظر یهودیانی که در زندان بودند، آن دفتر خرید را به باروخ پسر نِریا پسر مَحسیا سپردم.13-در حضور آنها به باروخ چنین دستور دادم:14-"حد-اوند ایسرائل چنین فرموده است:این دفترها؛ یعنی این دفتر خرید مهر شده با این متن آگهی را بگیر و در ظرف سفالین بنه تا سالهای بسیاری پایدار بماند."15-"چون حد-اوند ایسرائل چنین فرموده است:بازهم در این سرزمین ، خانه ها ، کشتزارها و تاکستانها خریده خواهد شد."16-پس از اینکه دفتر خرید را به باروخ پسر نریا دادم، به حضور استغاثه کرده، گفتم:17-"آه ، ای حد-ااینک تو با نیروی عظمت و بازوی افراشته ات آسمان و زمین را پدید آوردی . هیچ کاری برای تو دشوار نیست."18-"به هزاران (نسل نیکوکاراننیکی می کنی و گناه پدران را پس از آنها به فرزندانشان که پیرو پدر بدکار خود هستند تلافی می کنی ، قادری بزرگوار و شجاع هستی نامت هَشِم – صِوا – یوت است.(حد-اییپر تدبیر و پر کار هستی که بر تمام رفتارهای بنی آدم ناظر بوده، به هر کس برابر رفتارها و دستاورد کارهایش عوض میدهی."20-"که در سرزمین مصر و میان ایسرائل ها آیات و معجزات نهادی که تا امروز (شناسای توست)پس برای خود شهرتی چون امروز ساخته ای."21-"با آیات و با معجزات با قدرتی قوی، با بازویی افراشته و با کار شگفت انگیز ، قوم خود – ایسرائل را از مصر بیرون آوردی."22-"به پدرانشان سوگند یادکردی که این سرزمین را به آنها بدهی . پس سرزمینی که شیر و شهد در آن روان است، ارمغانشان ساختی."(کهن ها چون در محل مقدس خدمت می کنند ، مورد تاکید هستند.)23-(آنها) "وارد شدند و آن را وارث شدند، ولی از سخن تو اطاعت نکردند.برابر تورای تو رفتار کردندآنچه به آنها دستور دادی انجام دهند، انجام ندادند . پس این بدی ها برای آنها پیش آمد."24-"چنانکه گفته ای؛ اکنون آتش انداز ها وارد این شهر شده اند تا آن را تسخیر کنند، و هم اکنون می نگری ، برای جنگ و قحطی و وبا این شهر را که کلدانی ها علیه آن می جنگند ، تسلیم کرده اند."25-"و تو ای حد-ای سپاهیان ، به من گفتی:این کشتزار را برای خود با پول بخر و گواهانی هم بگیر، چنانکه شهر به دست کلدانی ها افتاده است."26-سخن حد-ا بر یرمیا چنین بود:
27-"اینک منحد-اوند تمام بشر هستمآیا کاری برای من دشوار است؟"

***********************
و
بحوقوتَی
سی و سومین هفطارا
یرمیا:16/19-17/14

اگر پاراشای بهرسینَی، دوتایی باشد، این هفطارا خوانده می شود
یرمیا ، ناوی بزرگ ایسرائل که در جوانی (23 سالگیدر عَناتوت نزدیکی یروشالییم، پیامبری و ارشاد ملت ایسرائل را آغاز کرده بود تا پس از خرابی بت همیقداش اول و سقوط آنجا، بیش از 40 سال در این راه به ملت و مذهب ایسرائل خدمت می کردوی که تا چند سال پیش از خرابی بت همیقداش در یروشالییم و یهودا سکونت داشت، شاهد فساد اجتماعی و از میان رفتن تدریجی ایمان و اعتقادات ایسرائل بود و با سقوط یروشالییم و خرابی بت همیقداش ، از سوی حد-اوند اسارت و بی سامانی ملت را تنها به دلیل بی ایمانی ، سرکشی و گناهان خود ایشان اعلام کرده به توبه در راه الهی فرا می خواند.
این بخش از نبوتهای یرمیا، نوید روزهای آزادی و رهایی ایسرائل را به پاداش ایمان به حد-اوند و در برابر آن روزها سرگردانی و بی سامانی به مجازات بی ایمانی و سرپیچی از فرمانهای الهی را در بر دارد.
او با نبوتی ژرف، روزگار ظهور ماشیح و نجات نهایی ایسرائل را همزمان با آگاهی دیگر ملت های جهان به تنها راه واقعی حد-اپرستی؛ یعنی ایمان به تورای مقدس پیش بینی میکند.
شرح پاداشهای اطاعت از حد-اوند و پیامدهای سرپیچی از آن در این هفطارا ، تشابه آن را با پاراشای بحوقوتی که پاداش و مجازات است نشان میدهد.
یرمیافصل شانزده 
19-ای پرودگار که قدرت من، دژ و سنگر من و در روزهای سختی ، پناهگاه من هستی.
دیگر مردم عالم نیز سرانجام روزی از گوشه ها و دورترین جای زمین نزد تو آمده ، چنین می گویند:
"ای حد-ای یکتا، پدران ما(بت پرستان و ملل غیر ایسرائلجز دروغ ، پوچی ، بیهودگی و مطلب بی فایده، چیز دیگری به ارث نبرده و برای ما نیز به ارث ننهادند."
20-"پس ای ملت ایسرائل ، همه شاهد باشید که سرانجام منحد-اوند به تمام ملل عالم خواهم فهماندتنها همین یک بار دست خود(مشیت و خواستهو قدرت بی پایان خود را به ایشان می نمایم و آنان نیز سرانجام در می یابند که نام اعظم من حد-اوند است."
(اشاره به روزگار ظهور ماشیح و آغاز پیروزی تمامی ملل از یک راه مشترک که پرستش یک حد-ای واحد و ابدی و خالق تمام عالم هستی است.)
فصل هفده
1-گناه یهودا (ایسرائلبه قلمی آهنین با نوکی از الماس نوشته شده است.
این گناه بر لوحه های دلهایشان (سطح قلبهاو بر شاخه های گوشه های مذبح های شما ملت ایسرائل (عبادتگاهتاننیز نقش بسته است.
(اشاره به قلم ویژه حکاکی که سخت ترین سطوح را بریده و حکاکی می کندگناه قوم ایسرائل آنچنان سخت و سنگین است که از خود، اثر ناخوشایند می نهد.)
2-چنانکه ایشان (ایسرائلفرزندانشان را به یاد سپرده فراموش نمی کنند، مذبح های بت پرستی شان را به خاطر نگاه داشته اندنیز اَشیریم(ستونهای بت پرستیرا که در کنار درختان پربرگ بر فراز تپه های نصب شده اند، از یاد نمی برند.
3-شما ای قوم ایسرائل بلندهای سرزمین (توانگران و نیرومندان بلند های اشرافی نشین یروشالییم)، منحد-اوند قدرتتان، تمام ثروت ، دارایی ، قدرت و نشانهای بلندتان را به تاراج خواهم داد، زیرا گناه (کبر، غرور، خودپرستی و بی اعتنایی و به اوامر حد-ا تمام مرزها و محدوده زندگی تان را فرا گرته است.)
4-و شما که فرایض و احکام مرا به جا نیاوردید (قوانین سال شمیطا را زیر پا گذاردید)، برای این نافرمانی هایتان سرزمین و بهره موروثی تان را که من به شما بخشیدم، از دست می دهید.
شما را در سرزمینی که آن را نمی شناسید(گالوت، اسیر دست دشمنانتان خواهم کرد، زیرا که (بی ایمانی هایتانآتش خشمی را در من افروخته که تا دیر هنگام خواهد سوخت.
5-پس حد-اوند چنین می فرماید:
"ملعون باد انسانی که ایمان و توکلش به انسانهای دیگر و اعتمادش به نیروی بازویش است و چنین قلبش از حد-اوند دور شده است."
6-"چنین انسانی، همانند درختی تنها بر پهنه بیابان است . او برای تنهایی اش خوبی ها و نعمات را (همچون درختی که هرگز لذت باران و هوای مطلوب را در بیابان گرم و سوزنده نمی چشدنمی بیند و همواره در زمینهای خشک و بی آب و علف صحرا و شوره زارهای غیرمسکونی ساکن خواهد بود."
(در شش آیه بالا ، پیامد و مجازاتهای انحراف از راه حد-اوند و سرپیچی از فرمانهای الهی در قالب تشبیهات و توصیفات ادبی گفته شده اند.)
7-"و برکت باد بر انسانی که توکلش بر حد-اوند است و حد-اوند سرچشمه ایمان واعتقاد اوست."
8-"او همانند درختی کاشته در کنار آبهاست که ریشه هایش را در اطراف رودخانه گسترده است.
در نتیجه ، هنگام فرا رسیدن گرما، آن را هیچ ترس و نگرانی نیست؛ زیرا برگهایش همواره سبز مانده و درخشکسالی و قطحی نیز در التهاب نبوده و از دادن میوه باز نخواهد ماند." 
(اشاره به کسانی است که برای ایمان و بی چون و چرایشان به حد-اوند ، سختی ها و ناملا یمات زندگی هرگز قادر به شکستن ایشان و آسیب رسانی به جسم و روحشان نخواهد بود.)
19-"و اما قلب انسانها بیش از هر دیگری فریبنده و فریبکار است و نیز بسیار ضعیف و آسیب پذیر .
چه کسی جز حد-اوند ، تونا به درک اسرار باطنی آن در درون انسانهاست؟"
10-"منحد-اوند هستم که قلبها و دلها را کاویده، درون انسانها را می آزمایم تا هر انسانی را برابر راه هایش و بر پایه ثمره کارهایش پاداش بخشم."
11-"اما کبکی که بی خیال بر تخمهایی که نگذارده و مال او نیستند و ادعای مالکیت آنها را میکند همانند کسی است که از راه های نادرست و غیر منصفانه ، دارای اندوخته و ثروتی شده باشد.
(در نظر حد-اوند، صاحب مال نخواهد بود.) و از این رو، وی آن ثروت را سرانجام در راه زندگانی اش از دست خواهد داد و در آخرت خود احساس نادانی و بی ارزشی خواهد کرد."
12-حد-اوندا مکان مقدس (بت همیقداشما همانا که جایگاه تخت پر جلال سلطنت ذات تو است که از آغاز جهان پایدار بوده است.
13-ای پروردگار، تویی که امید قوم ایسرائل هستی.
تمام آنان که تو را (و راه تو رارها کنند، شرمسار شده و آنان که به تو (و راه توپشت نمایند ، در اعماق خاکهای زمین به ثبت خواهند رسید، زیرا حد-اوند یا "چشمه آب حیاترا ترک کرده اند.
14-حد-اوندا، مرا از ناخوشی هایم شفابخش تا شفا یابم.
مرا از سختی هایم برهان تا برهم؛ زیرا تنها تو شایسته حمد و ستایش هستی.

Have a nice week
با ارزوی هفته خوش برای شما

שבוע טוב
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information