5.29.2015

پست شنبه سی ماه مه ۲۰۱۵


**************VIDEO CLIP ON THE PARASHAH!

https://www.youtube.com/results?search_query=g-dcast+naso


ART from ISRAEL"Vegetarian" in Hebrew and English

 and a stylized menorah made of 

greenery. For Jewish vegetarians.

*****************


  • زندگی و شمعدان نیرومند مقاومت در زمینه افتابی سوزان

Grapes, forbidden to the nazirite
***************کاریکاتورهای هنری و مفهومی آنجل بولیگان


بازدید رئیس جمهور جمهوری اسلامی

 از اثارباستانی تخت جمشید واستقبال

 نماینده امپراطوری * ایران باستان * از او  ميخواستن به  خامنه ئی خبر مرگ باباشو بدن،
 بهش گفتندبابات به رحمت ايزدي پيوست.
گفترحمت ايزدي كيه؟ 
گفتندنهمنظورمون اينه كه به ديار باقي شتافت
گفتديار باقي كجاست؟
 گفتنديعني اينكه دار فاني را وداع گفت
گفتدار فاني چيه؟ 
گفتنداي بابابابات رخت از اين دنيا بربست
بازم نفهميد.
آخر سر عصباني شدند و
گفتندابلهباباي خرت مرد
گفتخر من كه بابا نداشت.

*************

UPDATED, 5 . 30th . 2015 WORLD NEWS
 

Officials scramble to prevent FIFA vote to oust Israel 
Photo: AFPNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information