7.03.2015

خبرهای جهان ۱۳ مرداد


توکا نیستانی
پرچم حکومت اسلامی بر فراز بنایی باستانی در پالمیرا


پرچم حکومت اسلامی بر فراز بنایی باستانی در پالمیرا


   
   دنیای تکنولوژی    
     ***************


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information