7.18.2015

تمبر افتخار کورش

**َ************

کشور اسرائیل در  ۱۴  آوریل ۲۰۱۵ میلادی  برابر با

  بیست و چهار فروردین ماه ۱۳۹۴ اسلامی در ایران اشغالی 

از تمبری که برای بزرگداشت کوروش کبیر،

پادشاه سلسله هخامنشی ایران زمین در ایام باستان،

 چاپ کرده است، رونمایی کرد

بدین ترتیب اسرائیل به نخستین کشور جهان مبدل شد

که تمبری از کوروش بزرگ چاپ کرده استبه انتخاب الف . صاد .  شادمهر
کوروش بزرگ یا کوروش کبیرمعروف به کوروش دوم نخستین پادشاه و بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی بود. کوروش بمدت سی سال، از سال ۵۵۹ تا سال ۵۲۹ پیش از میلاد، بر ایران سلطنت کرد.بخاطر بخشندگی، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایهگذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن بردهها و بندیان، احترام به دینها و کیشهای گوناگون در تاریخ ملت ها از او با ستایش و احترام نام برده میشود .
یادآوری می کنیم پیش از اسراییل ؛ در سال  ۱۹۶۹ هندوستان به مناسبت بزرگداشت کورش بزرگ در دوهزار و پانصدمین سالگرد پادشاهی اش و نیز اعلام منشور حقوق بشر خود تمبری منتشر کرد؛ که در این جا  - سایت مرکز جهانی زرتشتیان پاریس - مشاهده می کنید .
.سرزمینمان ایران در زمان کوروش بزرگ و داریوش شاه سرزمینی بس بزرگ بود  افسوس وهزار افسوس که حتی امروز ما برای نگهداری آنچه که از سرزمین بزرگمان بر جای مانده کوشا نیستیم و همیشه خود را ناتوان جلوه داده ودر برابر بیگانگان سر فرو برده ایم .
در نقشه ای که می بینید ایران بزرگ در زمان کورش ؛سرزمین پارس و پهناوری آن به خوبی دیده می شود .
- نقشه امپراتوری ایران -
و سرانجام  نیایش یا دعای تاریخی کوروش بزرگ برای ایران :
روزی بزرگان ایرانی و مریدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند

«.خداوندا اهورا مزداای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ ؛ سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به 

کوروش بزرگ یا کوروش کبیرمعروف به کوروش دوم نخستین پادشاه و بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی بود. کوروش بمدت سی سال، از سال ۵۵۹ تا سال ۵۲۹ پیش از میلاد، بر ایران سلطنت کرد.بخاطر بخشندگی، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایهگذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن بردهها و بندیان، احترام به دینها و کیشهای گوناگون در تاریخ ملت ها از او با ستایش و احترام نام برده میشود .
یادآوری می کنیم پیش از اسراییل ؛ در سال 1969 هندوستان به مناسبت بزرگداشت کورش بزرگ در دوهزار و پانصدمین سالگرد پادشاهی اش و نیز اعلام منشور حقوق بشر خود تمبری منتشر کرد؛ که در این جا  - سایت مرکز جهانی زرتشتیان پاریس - مشاهده می کنید .
.سرزمینمان ایران در زمان کوروش بزرگ و داریوش شاه سرزمینی بس بزرگ بود  افسوس وهزار افسوس که حتی امروز ما برای نگهداری آنچه که از سرزمین بزرگمان بر جای مانده کوشا نیستیم و همیشه خود را ناتوان جلوه داده ودر برابر بیگانگان سر فرو برده ایم .
در نقشه ای که می بینید ایران بزرگ در زمان کورش ؛سرزمین پارس و پهناوری آن به خوبی دیده می شود .
- نقشه امپراتوری ایران -
و سرانجام  نیایش یا دعای تاریخی کوروش بزرگ برای ایران :
روزی بزرگان ایرانی و مریدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند

«.خداوندا اهورا مزداای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ ؛ سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به 
در آستانه روز يادبود هولوکاست در اسرائيل، اين کشور از تمبر گرامیداشت کوروش کبير، بنيانگذار شاهنشاهی هخامنشی و نخستين شاهنشاه تاريخ ايران، رونمايی کرده است.
بخش فارسی وزارت امور خارجه اسرائيل با اعلام اين خبر افزوده که رونمايی از تمبر کوروش کبير، ۱۴ آوريل (۲۵ فروردين) انجام شده است.
تمبر قدردانی از کوروش کبير در چند نسخه، از جمله با اعلاميه تاريخی کوروش که به منشور کوروش مشهور است، در رنگهای آبی و طلايی منتشر شده است.
سايت اداره پست اسرائيل نيز با اعلام خبر رونمايی و آغاز فروش تمبر گرامیداشت کوروش کبير، به فتح پادشاهی بابل به وسيله نخستين پادشاه ايران در سال ۵۳۹ قبل از ميلاد، اشاره کرده است.
اداره پست اسرائيل در توضيح اين تمبر نوشته که کوروش کبير پس از فتح بابل، دستور آزادی يهوديان از بردگی را در بابل صادر میکند و به آنها اجازه میدهد که آزادانه به سرزمين يهودا بازگردند و معبد مقدس خود را در اورشليم از نو بنا کنند.
بر روی تمبر گرامیداشت کوروش کبير، به سه زبان عبری، انگليسی و فارسی جملاتی نوشته شده و از جمله این عبارت به نقل از او و خطاب به یهودیان در کتاب مقدس آمده است: «خداوند با همه شما که قوم او هستيد، همراه است. شما اجازه داريد که به اورشليم بازگرديد». 
پيروان دين يهود احترام زيادی برای نخستين شاهنشاه ايران قائلاند و خيابانی نيز در اورشليم به نام کوروش وجود دارد.
رونمايی از تمبر گرامیداشت کوروش کبير در اسرائيل و در آستانه روز يادبود هولوکاست، در اوج تنشها ميان اين کشور و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای ايران صورت میگيرد.
ايران و اسرائيل در زمان حکومت محمدرضاشاه پهلوی، دارای روابط سياسی، نظامی، تجاری و فرهنگی بودند اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، رهبران حکومت تازه تاسيس، با قطع روابط ايران و اسرائيل، خواستار نابودی اسرائيل و محو اين کشور شدند.
اسرائيل نيز در سالهای اخير تهديد کرده که در صورت لزوم، برای جلوگيری از مجهز شدن ايران به تسليحات اتمی، به تاسيسات هستهای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد.
اما از سوی ديگر، رهبران مختلف اسرائيل و از جمله بنيامين نتانياهو، نخست وزير کنونی، همواره از مناسبات تاريخی ميان ايرانيان و يهوديان به نيکی ياد کردهانNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information