8.17.2015

یادداشت سردبیر هفدهم اگوست ۲۰۱۵


انچه در زیر میاید کامنتی است که من به عنوان یهودی ایرانی در جواب مقاله ئی نوشته ام 
با تیتر:

اگر نتانیاهو جای رهبر ایران بود ( پنج شنبه ۲۴ امرداد ۱۳۹۴ اسلامی در ایران اشغالی)
که توسط سرکار خانم فرزانه روستائی مقاله نویس در سایت وزین « روز ان لاین » به نشر  امده است. توصیه میکنم که بهتر است اول به خواندن گزارش این خانم نویسنده بپردازید  ایشان با وجاهت کامل یهودیان، اسرائیل، شخص نخست وزیر ان کشور ممتاز و لابیهای مختلف طرفداران اسرائیل در کشور های مختلف در سراسر دنیا را به عناوین « مظلوم نما، متقلب، فرصت طلب ،  سودجو » و غیره معرفی کرده است!.


خدمت سرکار خانم فرزانه روستائی عزیز

بعد از  تقدیم  درود

من نوشته شما در باره هر موضوعی که دلتان کشیده  نوشت اید راخواندماول انکه  من هیچ مخافت و یا مافقتی به نوع طرز فکری کهشما نسبت به سرزمین یهود و شخص نتنیاهو و لابی امریکائی کهنمودار شاخص قدرت یهودیان دنیاست دارید به هیچ وجه ندارم ! چونمن بعد از مهاجرت به کشورمادریم  اسرائیل (‌کشورپدریم ایران است با۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال اقامت بیشتر از انچه غیر یهودیان به ویژهمسلمانان ادعای ماندگاری در ان را دارند ) این ادعا با استنادبه اسناد غیر قابل انکار « ساختمانهای به جای ماندهمانند مقبره نوهحضرت یعقوب سارا دختر اشر در اصفهان » و یا بر مبنایتاریخ شفاهی به اسارت رفته در قفسهای سینه  یهودیان ایرانیست که تابوده به خاطر جو ضد یهودی که در ایران وجود داشته بایستی حقایقدر باره «‌  ماهیت واقعی » ایرانیان یهود ستیز که به زور تهدید به قتلو غارت یهودیان که ( بارها و بارها و بارها و بارها ) توسط  انان اجرا گردیده مسکوت گذارده شده ! اما اکنون  به خاطر ازادیهای بینالملی که به انان داده شده و با پشتیبانی کشور یهود از همه یهودیانعالم، فرصت شده که  در مواقع لزوم ان « حقایق »  از قفس سینه ها رها گشته و خود را به جهانیان بنمایاند! )، دریافتم که حق هرانسانیست که عقاید خود را نسبت به هر موردی داشته باشد حتی اگران با عقیده من مغایرت داشته باشد!.


لذا مطالعه مطلب پر از گوشه و کنایه شما نسبت به کشور یهود و نخستوزیر فرهیخته و شجاع ان که بکرات انان را متذکر شده اید مانند

۱-که در نهایت تامین کننده منافع اسراییل و نقشه های نتانیاهوخواهد بود.
۲-اگر اسراییل می تواند با حیله و لابی گری همه فضاهای سیاسیاطراف ایران را مین گذاری کند 
 ۳-اسراییل همان قدر به مظلوم نمایی و بزرگ کردن تهدید ایران نیازدارد که اراضی خشک اسراییل به آب نیاز داردپیشنهاد برقراریرابطه با اسراییل از سوی ایران از انفجار هر بمب اتمی برایصهیونیست ها مخرب تر است و اسراییل را اسراییلی می کند که همهطرح های نتانیاهو و لابی یهودی های آمریکا را نقش بر آب میسازد.
مرا وادار به دادن پاسخی به نوشته شما نمود.
یک انکه اگر اسرائیل با « ننه من غریبم بازی ( به قول شما مظلوم نمائی ) » در پی فرصتیست که با کشیدن پای جمهوری اسلامی اتمی برای خودزمانی را خریداری کند که از ان طریق مساله فلسطینیها به بوته فراموشی سپرده شود چرا انور قضیه را که جمهوری اسلامی نیز با همین ترفند نه تنها سر همه حتی شما را به ان  گرم کرده که هیچکس، دیگر در پی مساله خونخواهی هزاران هزار نفری که توسط انان در ۳۷ سال گذشته به جوخه های مرگ فلسطینی و لبنانی و سوری سپرده شدند نباشد، کشتارها، فشارها، حق زایع کردنها، تبعیدها، به زندان افکندنها، شکنجه کردنها، به چوبه دار اویختنهای *‌ شهروندان * امروز ایران را نیز با این بازی برای همیشه ( تا زمانیکه ارتباط مستقیم انان با یکدیگر بر قرار شود ) مسکوت نگاه دارند؟.
و دو انکه شما چگونه از افراد وطن دوستی مانند شادروانان مناخیم بگین و اریل شارون با نامهای تروریست و خونخوار و ادمکش نام میبرید که  خانه خودتان افرادی  مانند خمینی،خلخالی،رضائی، خامنه ئی، رفسنجانی، اژه ئی، ولایتی، فلاحیان، اصغری، وحیدی، ربانی، .................... دارید  که روی چنگیز خان و تیمور لنگ و اغا محمد خان قاجار و شاه عباس صفوی را در سفاکی و بی غیرتی و خونخواری و ادم کشی و تجاوز به عنف و مال مردم کشور سفید کرده اند؟!.
و سه انکه نوشته اید: « پیشنهاد برقراری رابطه با اسراییل از سویایران از انفجار هر بمب اتمی برای صهیونیست ها مخرب تر است واسراییل را اسراییلی می کند که همه طرح های نتانیاهو و لابی یهودیهای آمریکا را نقش بر آب می سازد» متاسفم که بگویم انچه شما را به این گونه برداشتها واداشته حداقل دانی شما از یهودیان، کشور یهود، سیاستمداران اسرائیلی و ادامه روش بنیانگزاران کشور توسط انان و وفاداری و تعهد لابیهای مختلف ( امریکائی و یا جاهای دیگر ) نسبت به مملکتیست که در ان زندگی میکنند و در این میان  انسان دوستی و نوع پرستی یهودیان برای کلیه جهانیان است که بر عکس انچه یهود ستیزان 
شایع کرده اند در اذهان کوته فکران میچرخد!دوست عزیز اگر ایرانیهائی مانند شما حداقل انچه از احساس پاکی که نسبت به دلبندانشان دارند  نسبت به مملکتشان نیز داشتند و همانطور که مواظبند مبادا بچه هایشان به شیئی تیز و برنده دسترسی داشته باشند که مبادا توسط ان به * خود و یا دیگراناسیب برسانند هرگز برای خون اشام هانی که کشور کورش و داریوش را به این روزسیاه انداخته اند ارزو نمیکردند کهحتی به نحوی! ) سلاح اتمی نیز مسلح شود!. این موجودات تاکنون ثابت کرده اند که نه تنها ایرانی نیستند بلکه از ایران و ایرانی متنفرند!. :. ایا درست است یا نه؟. مناخیم بگین و اریل شارون 
حال به هر تعبیری که هست دشمنان قوم و ملت و کشورشان را
در جنگ و یا حملات تروریستی که از جانب انان طرح ریزی شده 
و به عمل در امده را شکست داده و کشته اند!. اما رژیم ایران 
که شما سنگ انان را به سیمنه میزنید تنها برای استقرار حکومت خود دست به قتل عام ایرانیان مخالف حکومت میزند. ان جوانان
 و یا میان سالان زن و یا مرد دشمنان ملیت و فرهنگ کشور خود نیستند که انانرا بی محابا و در جلو چشمان خودی و بیگانه مورد ازار قرار میدهند انان تنها با سیستم بسیار سفاکانه ئي که بر
 انان حکومت می کند مخالفند!. حال ملاحظه فرمودید که تفاوت رابطه اعمال یک حکومت با شهروندان کشورش چگونه میتولند یاشد که از انان یا دانشمندان دریافت کننده جوائز * نوبل * بسازد و یا بلعکس « فراریان » از ان کشور.!. واخ که چه روز و شبی میکشد مادر بهاره هدایت!، جیسون رضائیان، همسرش رؤیا صاتبر نژاد، نغمه شادی سوندی این تنها از طبقه زنان کشور هستند  تا دیگران که پدران و فرزندان و برادرانشان را ماموران امنیتی رژیم با ترفند (‌ چیز مهمی نیست ایشان تا دو ساعت دیگر به خانه بر خواهند گشت ) انانرا در جلو چشمان خوانواده هایشان ربوده و اگر شانس اورده باشند بعد از مدتهای طولانی که هیچ اثاری از عزیزان انان دیده نشده رژیم پس از مداوای سرپائی  شکنجه های طولانی که به انان داده است انانرا در معرض دید خانواده های شان قرار می ددهد و پس از انجام محاکمه هائی به مسخرگی ریش خامنه ئی انانرا به زندان های طولانی و یا تبعید به مناصق جهنمی و یا به اعدام محکوم مینماید!.      

ایا اسرائیل ( به نظر شما مظلوم نما! ) حق ندارد در مقابل حکومت غیر مسؤولی که  نمودار مثل : « انکه با مادر خود زنا کند به دیگران چه ها کند! است : بایستد ؟.ایا شما این نسخه را برای انان تجویز میکنید؟!.

ارادت،

داوید فاخری
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information