9.11.2015

روش هشانا ۵۷۷۶ +++++++


Editor David Fakheri


سردبیر داوید فاخری

עורך דוד פאחריفرا رسیدن سال نو ۵۷۷۶ یهودیان
روش هشاناه * 
 را به همه عزیزان همراه تبریک و تهنیت میگوئیم 
و از خداوند * یکتا * ارزو می کنیم که سال اینده 
سالی مملو از
 * صلح، سلامتی، تفاهم و نوع دوستی * 
بیشتر در بین جهانیان باشد.
*****************
تبریکات صمیمانه سربازان نیروهای
 سه گانه دریائی، زمینی و هوائی ارتش 
دفاعی کشور و ملت یهود در سراسر جهان
به مناسبت فرارسیدن سال
جدید ۵۷۷۶ یهودی به همه ما 

* روش هشاناه *دستورات مستقیمی که در مورد برگزاری

روزهای * روش هشاناه *  از جانب 

* خداوند * به * موسی * بنده هم صحبت 

 او در دو کتاب از پنج کتاب * توراه *

( بمیدبار و ویقرا ) داده شد 

  که قوم بنی اسرائیل انانرا در زمان

خود  به جای اورند 

«روز اولِ ماه هفتم براي شما
 روز مقدس اعلام شده است.
 هيچ كار و پيشهاي انجام ندهيد،
 براي شما روز نواختن شوفار باشدר. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
 לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם
 שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ. כָּל מְלֶאכֶת 
עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַ-ה'.


וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ
 מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם
 כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ
 יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם.
 וַעֲשִׂיתֶם עֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ.نوشته دكتر يونس حمامي لاله زار

سازمان کلیمیان تهران - ایران

ماه تيشري، نخستين ماه در تقويم عبري است؛ اما در متن تورا از آن 
با نام «ماه هفتم» 
ياد شده است، زيرا نسبت به ماه نيسان كه سالگرد خروج بنياسرائيل
 از مصر و مبناي زماني اعياد و مناسبتهاي يهود است، هفتمين ماه به
 شمار ميآيد.
اول ماه تيشري در موارد زير با عنوان مبناي زماني و اول سال
 يا ‹‹رُوش هَشانا» شناخته مي شود:
1- تقويم عبري و شمارش سالها در تاريخ يهود : آغاز سال نو در تقويم عبري،
 اول ماه تيشري است كه پايه آن خلقت انسان است. عقيده يهود بر
 اين است كه حضرت آدم در چنين روزي آفريده شد.

روز حسابرسي اعمال:

مهمترين مناسبت اول ماه «تيشري»، روز رسيدگي به اعمال است.
 طبق عقيده يهود، خداوند در اين روز، اعمال يك سال گذشته افراد 
جهان را مورد بررسي قرار مي دهد و سرنوشت سال آينده را بر
 اساس آن تعيين مي فرمايد
به همين دليل، دو روز اول و دوم ماه تيشري براي يهوديان تعطيل
 شمرده شده و مراسم عِبادي خاصي در اين ايام در كنيساها برگزار
 مي شود. موضوع اصلي اين مراسم كه شامل تفيلاها 
و دعاهاي مخصوص است، طلب توبه و بخشايش بوده و براي سال 
جديد از خداوند، زندگي نيك و با سعادت درخواست شود.
در تلمود چنين آمده است: «سه دفتر در روش هشانا گشوده مي شوند
يك دفتر براي شريران، يكي براي صادقان و ديگري براي افراد ميانه.
سرنوشت افراد كاملاً شرير در دفتر مَمات يا مرگ نوشته و مهر مي‌‌شود.
 به افراد ميانه تا روز كيپور ( دهم تيشري) مهلت داده مي شود كه
 چنانچه  توبه كنند، نام ايشان مانند صادقان در دفتر حيات 
نوشتهشود و در غير اين صورت از شريران به شمار مي آيند

درباره گفتار فوق از تلمود چند پرسش اساسي مطرح است:
1- مگر حسابرسي به اعمال انسان پس از پايان عمر او و در جهان آخرت
 انجام نمي‌‌شود؟ پس روز حسابرسي در اول سال به چه معناست؟
2- دفترهاي زندگاني و مرگ چه معنايي دارند و آيا شريران در هر سال جديد
 از بين مي روند يا مي توان همه كساني را كه در سال نو به حيات خود ادامه 
مي دهند، «صادق» شمرد؟
3- در اين گفتار، منظور از «صادق» و «شرير» چيست؟
در پاسخ به چنين پرسشهايي مي توان گفت كه:
1- حسابرسي نهايي اعمال انسان در جهان آخرت و پس از پايان عمر 
او در اين جهان صورت مي گيرد و همان گونه كه در تعاليم مذهبي
 آمده است، انساني كه عمري را به شرارت و ظلم گذرانده،
 اين فرصت را دارد كه حتي در آخرين لحظات عمر توبه كرده و
 مورد عفو الهي قرار گيرد، يا دست كم در مجازات اعمال
 خود تخفيف بگيرد. همچنين فردي كه عمري را به نيكوكاري و 
صداقت گذرانده، ممكن است كه با سستي ايمان در پايان عمر و 
 انحراف ز مسير صحيح، تمام  پيشينه درخشان خود را از دست بدهد 
و همچون فردي شرير شناخته شود. به همين دليل است كه رسيدگي 
به اعمال زندگي يك انسان، تنها پس از مرگ او مفهوم واقعي
 مي يابد.
 حسابرسي اول سال عبري (روش هشانا) مربوط به اعمال و زندگي انسان 
تا سال جاري است و از اين رو، كارنامة رفتار گذشته وي مورد بررسي قرار
 مي گيرد تا سرنوشت سال آينده اش بر همين اساس تعيين ‌‌شود.


2- طول عمر هيچ انساني براي او روشن و آشكار نيست و هر لحظه 

ممكن است كه زندگي وي پايان يابد و چه بسا كه نتواند سال جديد

 را به پايان برساند

دفتر «حيات» و «ممات» به معناي آن است كه آيا رفتار اين شخص
 در گذشته ارزش آن را دارد كه چند صباحي به عمرش افزوده شود يا
 آنكه نياز ه طول عمري يش از آنچه قبلاً براي او عيين شده است، ندارد.
 مفهوم دفترهاي حيات و ممات از يك نظر به معناي چگونگي گذران
 زندگي در سال جديد نيز هست. دراين مفهوم، حيات يا مرگ به معناي 
جسماني و فيزيكي آن مورد نظر نيست.    
انسان «صادقي» كه مورد توجه ويژه خداوند قرار مي گيرد و همه مراحل 
زندگي او با هدايت و حكمت خاص الهي طي مي شود، در حال «زندگي» 
كردن به معناي واقعي آن است. گرچه در ظاهر ممكن است تنگناها 
و مشكلاتي در اين زندگي به چشم بخورند، همگي آنها از تدبير خداوند 
براي هدايت اين بندة صادق در مسير مورد نظر خالق سرچشمه مي گيرند .
در مقابل، يك فرد مُتمرد و شرير به درجه‌‌ اي از ذلت سقوط ميكند 
كه پروردگار نظارت ويژه خود را از او مي گيرد (هر چند كه خداوند
 همواره به همه پديده هاي خلقت و حتي بر‌‌افتادن برگي از درخت 
آگاه است) و اين فرد از موهبت هدايت مستقيم الهي در زندگي خود
 تقريباً محرومشده، مانند دانشآموزي مي شود كه از مدرسه اخراج شده و 
ديگر تحت نظارت اولياي مدرسه نيست و به حال خود رها گشته است.
 چنين انساني ممكن است كه در ظاهر، زندگي را بهتر از ديگر همنوعان
 صادق و مؤمن خود بگذراند، اما نكته مهم اين است كه او ديگر به حال
 خود رها شده و ارزش راهنمايي و هدايت را از سوي خالق خود به
 گونه اي از دست داده است.
 اين فرد با آنكه از لحاظ جسماني نفس مي‌‌ كشد و زندگي مي كند، از ديد
 معنوي به فردي مي ماند كه مدتي است جان خود را از دست داده و چه
 بسا كه حيات و حركت فيزيكي وي تنها به سبب آزمايش ديگران يا 
حكمتهاي خاص الهي باشد
پس نوشته شدن در دفتر «حيات» به معناي قرار گرفتن در مسير مورد نظر 
خداوند و توجه ويژه او به انسان است و دفتر «ممات»، مفهومي در برابر آن 
خواهد بود.
به غير از موارد فوق، در روش هشانا سرنوشت انسان و جهان
 در سال جديد تعيين مي شود. همان گونه كه در تفيلا و دعاهاي
 مخصوص اين روز آمده است،
خداوند در چنين روزي اعلام ميكند كه سال آينده در كجا خشكسالي و
 در كجا فراواني محصول باشد، چه كساني سالم باشند و چه
 افرادي به بيماري و مشكلات دچار شوند و حتي روزي و درآمد فرد در
سال آينده تعيين مي شود كه در صورت توبه و بازگشت انسانها،
 اين سرنوشت قابل تغيير و دگرگوني است.
3- اكنون بايد مفاهيم «صديق» و «شرير» روشن شود
همان گونه كه ذكر شد، تعيين صداقت يا شرارت يك فرد به طور كلي پس از
 پايان عمر او و حسابرسي اعمالش تا آخرين لحظه زندگي ميسر است
در روش‌‌هشانا شرارت يا صداقت يك فرد، تنها در مقياس «عمر گذشته»
 وي صورت مي پذيرد و سرنوشت سال آينده اش و اينكه چه امكانات و
 فرصتهايي به او داده يا از او گرفته شود، تعيين خواهد شد. بنابراين 
فردي كه در روش‌‌هشانا جزء شريران يا صادقان به شمار مي آيد، شايد
 در آخرت و روز حسابرسي نهايي در اين طبقه‌‌بندي قرار نگيرد.
«هارامبام» در توضيح مفهوم صادق و شرير در روشهشانا
 چنين مي فرمايد:
«هر انساني به سبب خوبيها و رعايت خواسته هاي الهي، داراي امتيازاتي 
است و در برابر آن به سبب خطاها و اشتباهاتش، داراي گناهان و نكات
 منفي ثبت شده اي در نظر خداوند است».
در اين بحث منظور از صادق، كسي است كه امتيازات او بيش از 
گناهانش باشد و شرير، كسي است كه گناهانش بر امتيازاتش پيشي گيرد.
 البته منظور از بيشتر بودن گناه يا صواب فقط تعداد آنها نيست،
 بلكه جنبه كيفي نيز مورد نظر است.
 فرد «ميانه» داراي امتيازها و گناهان تقريباً برابر است، به گونهاي كه با
 انجام دادن شماري از ميصواها و اعمال نيك، در دسته صادقان يا با
 ارتكاب گناهي، در دسته شريران جاي ميگيرد. بنابر‌‌اين شايسته است كه
 انسان همواره خود را همچون فردي «ميانه» در نظر بگيرد كه يك عمل صواب، 
او را به فردي صادق و يك خطا، او را به شخص شرير مبدل مي سازد.
هارامبام درباره تعيين سرنوشت جهان در سال جديد، نظري مشابه را بيان مي كند
به اين صورت كه همه انسانهاي دنيا را به دو دسته صادق و شرير تقسيم مي كند
 و چنانچه شمار يك دسته بر دسته ديگر فزوني يابد، دنيا در سال جديد در آسايش
 و رفاه يا مصيبت و جنگ به سر خواهد برد.
هر انسان لازم است چنان تصور كند كه گويي دقيقاً نيمياز جهان را صادقان
 و نيم ‌‌ديگر را شريران تشكيل مي دهند و سرنوشت جهان فقط به اين فرد وابسته
 است كه اگر وي جزء صادقان قرار گيرد، جهان به سمت سعادت و در غير آن به
 سوي مصيبت خواهد گراييد. در حقيقت، توبه يك انسان تا آنجا مي تواند ارزش
 پيدا كند كه جهاني به اعتبار او از مصائب رهايي پيدا كند، همان گونه كه 
گفته شده:
فرد صادق و پاك، همچون ستون و پايه اي براي جهان است.
 با توجه به موارد ياد شده، دو روز روش‌‌هشانا از مهمترين
 مناسبتهاي يهوديان محسوب ميشوند. اين دو روز همانند شبات،
 به جز امكان طبخ غذاي همان روز - تعطيل كامل هستند و مراسم 
آن به طور عمده به طلب بخشايش و درخواست
 سرنوشت نيك در سال جديد اختصاص يافتهاند.
دو شب روش هشانا پس از تفيلاي عرويت كه مخصوص
 روش هشاناست، سفرهاي  ويژه شامل خوراكيهايي مانند خرما، 
سيب، عسل و.... در منازل ترتيب دادهشده كه  هر يك از آنها
 با خواندن دعايي خاص خورده مي شود.

اسامي زير براي اين روز به‌‌كار ميرود:

1- روش‌‌هشانا: در مفهوم اول سال عبري كه « رُوش» به معناي
 سرآغاز و «شانا» به معناي سال است.
2- يوم هَزيكارُون: به معني روز يادآوري است. زيرا در آن، اعمال
 گذشته انسان مورد يادآوري و بررسي قرار گرفته، فداكاري
 حضرت ابراهيم ياد مي شود كه در آن روز حضرت اسحق را براي
 قرباني به درگاه خداوند آماده كرد.
3- يوُم تِروعا: «تروعا» به معناي نواختن كَرنا و شوفار با نداي لرزان
 است كه يكي از مراسم اصلي اين روز را تشكيل مي دهد و تورا
 نيز براي روش هشانا اين لقب را به كار برده است.
4- يُوم هَدين: «دين» در زبان عبري به معناي محاكمه و رسيدگي به
 اعمال است و روش هشانا روزي است كه به اين امر اختصاص يافته است.
5- يُوم هَكِسِه: روش هشانا در آغاز ماه قمري واقع شده كه «ماه» در اين
 روز از ديده ها پنهان است. به همين سبب نام  كِسِه به معناي
 «پوشيده» بر اين روز خوانده ميشود. از ديگر دلايل اين نام، «رحم و
 شفقت الهي» است كه در صورت توبه انسان،
 از گناهان او در اين روز چشم پوشي مي كند.
در دو روز روش هشانا تفيلاهاي ويژه اي خوانده ميشود كه بيشتر
 آنها حاوي مفاهيمي درباره روز حسابرسي اعمال، پذيرش مشيت خداوند و 
درخواست رحم و شفقت به هنگام داوري است
در بخشهاي ويژه اي از تفيلاي «موساف» اين
 روز، چندين بار شوفار نواخته ميشود.

در روش هشانا عزاداري يا گرفتن تعنيت (روزه) ممنوع است.  

نواختن شوفار : شوفار از قديمي ترين ابزارهاي موسيقي است كه
 بشر آن را شناخته و از شاخ حيوانات حلال گوشت  ساخته 
مي شود. دستور نواختن شوفار (دميدن در شاخ قوچ) به طور مستقيم
 در توراه آمده است:
«روز اولِ ماه هفتم براي شما روز مقدس اعلام شده است. هيچ كار و
 پيشهاي انجام ندهيد، براي شما روز نواختن شوفار باشد
וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
 לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם
 שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ. כָּל מְלֶאכֶת 
עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַ-ה'.
15px-Cquote2.svg.png
וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם
 כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם.
 וַעֲשִׂיתֶם עֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ.


سفره شب * روش هشاناه *
رسم است در شب روش هشانا، از خوراکی های ویژه که
از دیدگاه مذهبی معنا و مفهوم خاصی دارد بعد از خواندن
دعای خاص انان انگاه خورده شوند.

1.
با خوردن سیب و عسل، ضمن شکرگزاری از ایزد منان
 خواستاریم سالی که در پیش داریم سالی باشد نیکو و مملو
 از لحظات شیرین.

2.
با خوردن چغندر از آفریدگار ما و نیاکان ما درخواست 
میکنیم تا شریران و مشرکان را از ما دور نگاه دارد
ضمن آنکه از قبل طی
 مراسمی با خورد کردن سبزی (تره) امیدواریم
 که همه دشمنان و بدخواهان * حق * معدوم شوند.

3.
با خوردن خرما از خداوند میخواهیم بدخواهان و ستمگران پیروان
 مکتب توحید را کیفر دهد و ظلم و خطا از جهان رخت بربندد.

4.
با خوردن کدو از خداوند میخواهیم اگر تقدیر بدی برای ما
 رقم خورده، آنرا نابود کند و امیدواریم شایستگی اعمال ما مورد 
توجه درگاه حق قرار گیرد.

5.
با خوردن لوبیا خواستار آن هستیم که
 بر کردار نیک ما افزوده شود.

6.
با خوردن گوشت کله بره یا زبان گوسفند از پروردگار
 میخواهیم که ما سرور و فرادست باشیم نه زیردست.

7.
با خوردن جگر سفید خواهان آن هستیم که گناهان ما همانند
 ریه (شش) سبک باشد.

8.
با خوردن انار امیدواریم که کردارهای نیک ما 
(میتصواها) همانند دانه های انار فراوان باشد.

******************


 * فردا خوب خواهد شد *

این اهنگ بسیار معروفی است که از عبری گرفته شده
و به اکثر زبانهای دنیا خوانده شده است .
 در این شعر و اهنگ بارقه های درخشان و امیدوار کننده ها ئي احساس
 میشوند که به دلهای خسته مردمی که  در بند فشارهای حکومتی و یا
 منطقه ئی گرفتار امده اند دلگرمی و امید میدهد که،
 * فردا خوب خواهد شد *

ترانه سرا: شادروان اهود مانور
اهنگ : نوریت هیرش
ترجمه : داوید فاخری

 سال آینده در ایوان خانه می نشینید و شمارش پرندگان مهاجر 
و کودکانی که با ارامش در تعطیلات به بازی * به قاپ و ببر
در  بین خانه ها و مزارع با هم مشغولند را تماشا میکنید .
 شما خواهید دید، خواهید دید که در سال اینده 
 چگونه، چگونه همه چیز خوب خواهد شد.  
در سال آینده. انگور قرمز تا شب رسیده خواهد شد
 و خنک بر روی میز قرار خواهد گرفت 
و ارواح خفته بر روی روزنامه های کهنه در جاده ها
 قرار گرفته و به سوی ابرها روانه خواهند شد
شما خواهید دید، خواهید دید که در سال اینده 
 چگونه، چگونه همه چیز خوب خواهد شد. 
 سال آینده کف دستهایمان را رو  به سوی گسترش
 نور سفید و درخشان اسمان باز خواهیم کرد  تا 
 بالهای بزرگ لک لک های سفید را
 در پسا نور ان تماشا کنیم.
 و شما خواهید دید، خواهید دید که در سال اینده 
 چگونه، چگونه همه چیز خوب خواهد شد


با کمی تبسم، روش هشانا مبارک
ربای در حال نواختن * شوفار * برای
 دانش اموزانش است که:
 خودتان ببینید چه میشود!

این اسرائیلی است که در همه جا از ان صحبت میشود

به امید دیدار در سال اینده ۵۷۷۶
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information