10.22.2009گلوله ی دشمن

مهدی سهیلی

برگرفته از تارنمای خوب « اوای ازاد »

چراغ ماه چو شب در حباب هاله نشست
به یاد آه بتیمان دلم به ناله نشست
ز جور دشمن تازی به چهره خطه ی پارس
غم زمانه و رنج هزار ساله نشست
چنان گلوله ی دشمن در ید سینه ی دوست
که خون به جای مرکب به هر مقاله نشست
ز بس شکست قد سرو قامتمان در باغ
به هر شکوفه گل اشک جای ژاله نشست
از آن شرار که در بزم غنچه ها افتاد
خدا گواست چه داغی به جان لاله نشست
ز آه من که بر این نامه ریخت خامه بسوخت
به گریه آتش اشکم بر این رسانه نشست
6 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information