3.15.2010


مرد چهار زنه ! شعر

گلشیفته / ایران


 دوستی داشتم لرستا نی
 یار دیرینه ی دبستانی
 دیدمش بعد سالیان دراز 
همرهش چار زن همه طناز

 مات و مبهوت گشتم از حالش
 كه لری آهوان به دنبالش
گفتمشچهار زن ؟ خدا بركت !
 و چگونه كنی ز جا حركت

 گفت : این كار ماجرا دارد 
هر یكی حكمتی جدا دارد
 اولی را كه هست خوشگل و ناز
من گرفتم ز خطه ی شیراز  

تا كه شب ها قرینه ام باشد
سر او روی سینه ام باشد
بهر اوقات روزهایم نیز
زن گرفتم  زخطه ی تبریز 

چون زن ترك، خوش بر و بازوست
خانه دار و نظیف و كد بانوست
دست پختش كه محشر كبراست
بهتر از آن، سلیقه اش غوغاست

ظرف یك سال بسته ام بارم
چون زنی هم ز اصفهان دارم
كشد از ماست تار مویی را
یادمان داده صرفه جو یی را

دركم و بیش اوستاد ست او
متخصص در اقتصاد است او
 بس كه در اقتصاد پا دارد
بی گمان فوق دكترا دارد

زن چارم كه ختم آنان است
شیری از خطه ی لرستان است
گفتمش با وجود آن سه هلو
 زن چارم بر ای چیست؟ بگو

گفت گهگاه بنده گشتم اگر عصبانی
 ز همسران دگر آن زمان پریشانی
 جا ی آن سه تا، بی شك
 این یكی را كشم به زیر كتك

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information