4.10.2010ایران ، اسرائیل و جهان - صفحه ۲
سردبیر داوید فاخری


پرتاب شاتل دیسکاوری از فلوریدا در روز پنجم آوریل
آیت الله خامنه ای، عکس از خبرگزاری فارس
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران

شکوفه های گیلاس در واشینگتن

گل های گیلاس

هدیه دشمن دیروز « ژاپن » به دوست امروز « امریکا »
واشنگتن این روز ها مقصدی پر طرفدار برای آمریکاییان است ، نه برای حضور در تظاهرات سیاسی یا ملاقات با سیاستمداران ، بلکه برای لذت بردن از هدیه هایی ژاپنی که در فروردین شکوفا می شوند;

 یکی از سرکردگان القاعدة ، « القرعاوی » در سخنانی، گروه حزب الله لبنان را که دست نشانده حکومت اسلامی ایران است مورد حملات تبلیغاتی شدید قرار داد و ادعا کرد که "آنان در واقع از یهودیان و کیان صهیونیستی پاسداری می کنند"


تنه نزن - داوید : از تیتر این دیدگاه که در رادیو فردا امده معلوم است که دارای سه بخش مختلف میباشد ، در یکی از این بخشها ( اگر نه در هر سه انان ) موضوع اتمی شدن ایران و رابطه خطر ان با کشور اسرائیل به میان اورده شده . من با خواندن ان به این نتیجه رسیدم که این و یا ان ادم در سطوح بالای رژیم جهل و خون اسلامی هیچکدام دارای اهدافی بشر دوستانه تر و یا متمدنانه تر از دیگری نسبت به اداره امور داخلی و یا اداره امور خارجی کشور نمیباشند و جنگ تنها بر سر امدن به قدرت برای ارضای اهداف شخصی مالی و نفوذی انان و خانواده هایشان است و بس! . داشتم فکر میکردم چه شد که ناگهان همه این موضوع را فراموش کرده اند این رفسنجانی بود که برای اولین بار در دوره ریاست جمهوریش موضوع محو کردن اسرائیل از روی نقشه را عنوان کرد ولی البته بعدأ این خامنه ئی و احمدینژاد بودند که در چاهی « اتمی » که شاید هم رقیب قدرتمند سیاسیشان رفسنجانی قبل از ترک کرسی ریاستش که توسط این دو از زیر پایش کشیده شدند برای انان کنده بود خودشان را انداختند و چنان سر و صدا و بوق کرنائی هم از ان به راه انداختند که انگار گنجهای افسانه ئی سلیمان را به دست اورده اند و زمانی هم که از این کابوس رؤیا نمای ان خواب سیاه بیدارشدند دیگر کار از کار گذشته بود و بازگشت از ان اشتباه فاحش عملی عیر ممکن !. 
من مخالفتی با اسرائیل در مورد حمله ان کشور به جمهوری اسلامی که برای دفاع از نابودی « اشویتسها و داخائوهای » جدیدی که به منظور کشتار ۶ میلیون یهودی دیگر که در قرن گذشته توسط هیتلر انجام گرفت و اکنون توسط ان جمهوری بنا میگردند / گردیده اند را ندارم اما دلم نگران و خون از انست که دامنه این ندانم کاریهای جاهلانه حکومت اسلامی به جائی بیانجامد که مبادا تصاویر « فردای ان روز » را در جراید دنیا موحش تر از تصاویر « هیروشیما و ناکازاکی » تماشاگر باشیم و دستمان هم به هیچ کجا بند نباشد که برای کودکان درمانده و در اتش و خون غلطیده هموطن کمکی باشیم!.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information