4.10.2010ایران ، اسرائیل و جهان - صفحه ۳
سردبیر داوید فاخری

فرستنده پرویز ف
طنز ابراهیم نبوی


سووال اولاگر یک رئیس جمهور زیر خط فقر 
زندگی کند، چه نتیجه عملی میگیریم 

گزینه اولوی برای ایجاد برابری میان همه مردم،
 همه را زیر خط فقر برده.
گزینه دوموی برای تمام خانواده اش کار پیدا کرد
 و الآن همگی زیر خط فقر زندگی می کنند.
گزینه سومهر ماه یک میلیون نفر از مردم مرفه 
زیر خط فقر می روند.
گزینه چهارمچنین فردی کشور را هم نمی تواند
 اداره کند.

باراک اوباما
رابرت گیتس، وزیر دفاع و هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا در معرفی استراتژی جدید اتمی این کشور
با ایجاد ۳۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای، بسیج به رقیب کسبه خرده‌پا تبدیل می‌شود
کشمکش میان مجلس و دولت ایران ادامه دارد
رامین مهمان‌پرست، سنخگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران
قرارداد تحویل موشک‌های اس ۳۰۰ در سال ۲۰۰۵ میان روسیه و ایران امضا شده، اما تاکنون اقدامی در این زمینه از سوی روسیه صورت نگرفته است


لخ کاچنسکی، رئیس جمهور لهستان

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information