5.17.2010

Written by Dan Sporn
Sent by  debsh100r 
נכתב ע"י  דן ספורן
נשלח ע''י debsh100r
Editor Daveed Fakhei 

  עורך דויד פאחרי
בנג'מין ווסט, משה מול הארץ המובטחת,  
Benjamin West, Moses In front of the Promised Land 
Our condition, in Israel , has never been better than it is now! Only 

the television and the media make people think that the end of the 
world is near. Only 65 years ago, Jews were brought to death like 
sheep to slaughter. NO country, NO army. Only 60 years ago, 
seven Arab countries declared war on little Israel, the Jewish State, 
just a few hours after it was established


המצב שלנובישראלמעולם לא היה טוב יותר מאשר עכשיו!

רק הטלוויזיה והתקשורת גורמים לאנשים לחשוב שסוף העולם קרב.

רק לפני 65 שניםיהודים הובאו למוות כצאן לטבח


ללא מדינהללא צבא.

רק לפני 60 שנים, 7 מדינות ערב הכריזו מלחמה על ישראל 


הקטנהמדינת היהודיםרק כמה שעות לאחר היווסדה.


We were 650,000 Jews against the rest of the Arab world.

No IDF (Israeli Defense Forces) or Air Force. We were only a

small group of stubborn people with nowhere to go.

היינו 650,000 יהודים כנגד שאר העולם הערבי.

ללא צה"ל (צבא הגנה לישראל) או חיל אוויר. היינו רק קבוצה קטנה של אנשים עקשנים עם שום מקום לאן ללכת.

Remember: Lebanon, Syria, Iraq, Jordan, Egypt, Libya, and

Saudi Arabia?  They all attacked at once. The state that the

United Nations "gave" us was 65% desert. We started it from

zero.

זכרו: לבנון, סוריה, עירק, ירדן, מצרים, לוב וערב הסעודית, כולם תקפו בעת ובעונה אחת.

המדינה שהאומות המאוחדות "נתנו" לנו הייתה 65% מדבר.

התחלנו את זה מאפס.

Only 43 years ago, we fought three of the strongest countries

in the Middle East, and we crushed them in the Six Day War.

רק לפני 41 שנים, נלחמנו נגד שלוש המדינות החזקות ביותר במזרח התיכון, וריסקנו אותם במלחמת ששת הימים.

Over the years we fought different coalitions of 20Arab countries

with modern armies and with huge amounts of Russian-Soviet

ammunition, and we still won.


במהלך השנים נלחמנו בקואליציות שונות של 20 מדינות
ערב עם צבאות חדשניים וכמות עצומה של תחמושת 
רוסיתסובייטית, ועדיין ניצחנו.

Today we have a beautiful country, a powerful Army, a strong

Air Force, an adequate Navy and a thriving high tech industry.

Intel, Microsoft, and IBM have all developed their businesses

here.


היום יש לנו מדינה יפיפייה, צבא רב עוצמה, חיל אוויר חזק, חיל ים הולם ותעשיית הי-טק משגשגת.

אינטל, מיקרוסופט, ו- I.B.M פיתחו כולם את עסקיהם כאן.

Our doctors have won important prizes in the medical

development field.


הרופאים שלנו זכו בפרסים חשובים בתחום הפיתוח הרפואי.

We turned the desert into a prosperous land.

הפכנו את המדבר לאדמה פורחת ומשגשגת.

We sell oranges, flowers, and vegetables around the world.


אנחנו מוכרים תפוזים, פרחים וירקות בכל רחבי העולם.


We launched our own satellite! Three satellites at once! We

are in good company: together with the USA (280 million

residents), Russia (220 million residents), China (1.3

billion residents) and Europe (France, England and Germany

35  million residents), we are one of the few countries in the

world that have launched something into space!

שיגרנו את הלווין שלנו! שלושה לווינים בעת ובעונה אחת! אנחנו בחברה טובה: יחד עם ארה"ב (280 מיליון תושבים), רוסיה (220 מיליון תושבים), סין (1.2 ביליון תושבים) ואירופה (צרפת, אנגליה וגרמניה 35 מיליון תושבים), אנחנו אחת מהמדינות הבודדות בעולם ששיגרו משהו לחלל!


Israel today is among the few powerful countries that have

nuclear technology & capabilities.

(We will never admit it, but everyone knows).


ישראל היום היא בין המדינות הבודדות החזקות, שהיא בעלת טכנולוגיה ויכולות גרעיניות. (אנחנו לעולם לא נודה בזה, אבל כולם יודעים).

To think that only 65 years ago we were disgraced and hopeless.


לחשוב שרק לפני 65 שנים היינו מבוישים וחסרי תקווה.

We crawled out from the burning crematoriums of Europe .

We won in all our wars. With a little bit of nothing we built an empire.

Who are Khaled Mashal (leader of Hamas) or Hassan Nasrallah

(leader of Hezbollah) trying to frighten us? They are amusing us.


זחלנו החוצה מהמשרפות הבוערות של אירופה.

ניצחנו בכל המלחמות שלנו. עם מעט מכלום בנינו אימפריה.

מי אלו חלאד משעל (מנהיג החמאס) או חסאן נסראללה (מנהיג החיזבאללה) המנסים להפחיד אותנו? הם משעשעים אותנו.


As we celebrate Independence Day, let's not forget what this

holiday is all about; we overcame everything.


בזמן שאנחנו חוגגים את יום העצמאות, בואו לא נשכח מהי המהות של היום הקדוש הזה: התגברנו על הכל.

We overcame the Greeks,

התגברנו על היוונים,

We overcame the Romans,


התגברנו על הרומאים,

We overcame the Spanish Inquisition,


התגברנו על האינקוויזיציה הספרדית,

We overcame the Russians pogrom,

התגברנו על הפוגרום הרוסי,


Ramallah, Arab Bank

We overcame Hitler , we overcame Germany and overcame the Holocaust,

התגברנו על היטלר, התגברנו על גרמניה והתגברנו על השואה,

We overcame the armies of seven countries..

התגברנו על הצבאות של 7 מדינות

Relax chevray (friends), we will overcome our current enemies.

הירגעו חבר'ה, אנחנו נתגבר גם על האויבים הנוכחים

Never mind where you look in human history. Think about it,

Jewish nation, our condition has never been better than now.

So let's lift our heads up and remember:


לא משנה לאן שנביט בהיסטוריה האנושית. תחשבו על זה, העם היהודי, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר מאשר עכשיו.

אז בואו נישא ראשנו מעלה וזכרו:


Never mind which country or culture tries to harm us or erase us

From the world. We will still exist and persevere. Egypt ? Anyone

know where the Egyptian empire disappeared to? The Greeks?

Alexander the Great? The Romans? Is anyone speaking Latin

today? The Third Reich? Did anyone hear news from them lately?

לא משנה איזו מדינה או תרבות מנסה לפגוע בנו או למחוק אותנו מהעולם. אנחנו עדיין קיימים ושמורים.

מצריים? מישהו יודע לאן האימפריה המצרית נעלמה? היוונים? אלכסנדר מוקדון? הרומאים? האם מישהו מדבר לטינית היום? הרייך השלישי? האם מישהו שמע חדשות מהם לאחרונה?

And look at us, the Bible nation – from slavery in Egypt , we are

Still here, still speaking the same language.

Exactly here, exactly now.


והסתכלו עלינו, העם התנ"כימעבדות במצרים, אנחנו עדיין כאן, עדיין מדברים את אותה השפה.

בדיוק כאן, בדיוק עכשיו.

Maybe The Arabs don't know it yet, but we are an eternal nation.

All the time that we will keep our identity, we will stay eternal.


אולי הערבים עדיין לא יודעים את זה, אבל אנחנו עם נצחי.

כל זמן שנשמור על זהותנו, נשאר נצחיים.

So, sorry that we are not worrying, complaining, crying, or fearing…


אז סליחה שאנחנו לא דואגים, מתלוננים, בוכים או פוחדים.....

Business here is beseder (fine). It can definitely be much better,

But it is still fine. Don't pay attention to the nonsense in the media,

they will not tell you about our festivals here in Israel or about the

people that continue living, going out, meeting friends.

העסקים כאן בסדר. זה בהחלט יכול להיות טוב יותר, אבל זה עדיין בסדר. אל תשימו לב לשטויות בתקשורת, הם לא יספרו לכם על החגיגות שלנו כאן בישראל או על האנשים שממשיכים לחיות, לצאת ולפגוש חברים.


Yes, sometimes morale is down, so what? This is only because we

are mourning the dead while they are celebrating spilled blood. And

this is the reason we will win after all.


נכון, לפעמים המורל נמוך, אז מה? זה רק בגלל שאנו מבכים את המתים בזמן שהם חוגגים על דם שנשפך. וזו הסיבה לכך שאנו ננצח למרות הכל.

Please forward this e-mail to all of your Jewish friends

Everywhere in the world. You are all part of our force to

keep our existence.

בבקשה העבירו מייל זה לכל חבריכם היהודים, בכל מקום בעולם. כולכם חלק במאמץ שלנו לשמור את קיומנו.
סוף
END


Send this Message please to whom you might think Who Needs or Interested To Know

 לשלוח את ההודעה הזו בבקשה למי שאתה חושב שאולי היא / הוא צריך לדעת
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information