7.16.2010  سردبیر داوید فاخری
.......................

............................

..............................................


اتحاد نامبارک « نئونازیسم و اسلامگرائی افراطی » عامل افزایش یهود ستیزی و ضد اسرائیل شدن است ! .........................................


.............................................................................................

........................................................................


بسیاری از صاحبنظران، نصر حامد ابوزید را بزرگترین قرآن شناس قرن اخیر می دانند. این بزرگترین توصیف او و بزرگترین اتهام او در دوران ۶۷ ساله زندگانی اش بود. کاری که او بهای سنگین تکفیر را بابت آن پرداخت و البته بیشترین تمجید ها را هم از همین اندیشه خود شنید. ادامه


.............................


........................

.................................


....................................
معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران روز دوشنبه همزمان با روز ملی حجاب و عفاف در ایران از اعزام «یک هزار روحانی» تحت عنوان «افسر جنگ نرم» به مدارس سراسر کشور خبر داد. به گفته وی:
 هدف از تربیت این «افسران جنگ نرم» و اعزام آنها به «مدارس،پایگاهها و دارالقرآنها» را پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، از جمله «آسیبهای پرخطری همچون جنگ نرم»، اعلام کرده استوی در ادامه با اشاره به این که سازمان آموزش و پرورش در گذشته در «بازسازی و نوسازی اندیشهها دچار غفلت شده» است تصریح کرد که از این پس «رویکرد اصلی برنامههای تربیتی و پرورشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران» بر آشنا کردن هر چه بیشتر دانشآموزان با مباحثی نظیر «فتنه و استکبار» استوار خواهد بود.  


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information