9.24.2010
با نوع خبر پراکنی رسانه های وابسته به رژیم جهل و خون اسلامی اشنا شویم
( پیک ایران ) 

به انتخاب داوید فاخری

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information