9.14.2010شیرین دخت دقیقیان
به انتخاب الف. صاد . شادمهر
این نوشته در گفتوگو و مباحثه پیرامون مادهی نهم یا دموکراسی در مقالهی حجتالاسلام محسن کدیور، به نام اسلام رحمانی (منتشر شده در سایت جرساست.


بخش ۲بر اساس روایت تورات، موسی پس از چهل سال که بنیاسرائیل را در بیابان نگه داشت تا اخلاق بردگی و بقایای بتپرستی از ضمیر آنها پاک شود، از قبیلههای دوازده گانه خواست تا هر یک نمایندهای را انتخاب کنند که نتیجه، شورای داوران بودیکی از اسفار پنج گانه نیز به نام این شورا ستتاریخ نگارانی چون مکس دایمونت، ویل دورانت وهاوارد فاست، شورای داوران را حدود ده قرن پیش از دموکراسی یونان، اولین دموکراسی تاریخ بشر میداننداما به نظر نگارنده، دقیق تر بود اگر میگفتنداولین جامعهی مدنی و مشارکتی باستانیزیرا آنان در زمان شورای داوران، دارای حکومت و سرزمین مشخص نبودند و اقوام بیابان گرد به شمار میرفتنداین شورا تنها سامانی درونی برای ادارهی قبایل متحد بودموضوع کار آن، ادارهی امور درونی هر قبیله بر اساس قانون ایمانی واحد و رسیدگی به امور میان قبیلهای بود

برخی قانونهای تورات که اجرای آنها از دو قرن پیش از میلاد در جریان شکل گیری تلمود بابلی و سپس در قرن اول و دوم میلادی توسط شورای سنهدرین و نویسندگان تلمود یروشلمی منسوخ اعلام شد، به مقتضیات زندگی قبیلهای دوران داوران باز میگردداز این جملهاند قانون " چشم در برابر چشم " و سنگسار که برای جلوگیری از خونخواهیهای وحشیانهی قبیلهای وضع شدبا ورود به دوران شهر نشینی و طی رفورم اساسی دینی یهودیان در نزدیک دو هزار سال پیش، این قوانین، منسوخ اعلام شده استدر دوران باستان، اگر فردی موجب نقص عضو کسی میشده، نه تنها خود او بلکه خانواده و قبیلهاش در خطر قتل عام توسط قبیلهی دیگر قرار میگرفتقانون موسی قصد جلوگیری از این قساوتها و برقراری مسئولیت فردی و تناسب شدت مجازات با شدت جرم را داشته استسنگسار مجرم، باقی قبیله و افراد و کودکان را از قربانی شدن نجات میداده استبه جای آن که افراد قبیلهی مقابل، هر یک، فردی از قبیلهی شخص مجرم را بکشند، در مجازات جمعی یک نفر شرکت میکردهانداین قوانین قبیلهای در اکثر نقاط دنیا شباهت داشتهاند و برخاسته از ارتباط ارگانیک و خویشاوندی میان اعضای قبیله استبنا به تحلیل کارل پوپر، در قبیله، هر نفر، نه یک فرد بلکه عضوی از قبیله به شمار میرفتخطای فرد به پای قبیله گذاشته میشدداوران را میتوان سامان اجتماعی خروج از دوران قبیلهای و ورود به دوران شهرنشینی دانست.

بعدها با پادشاهی داوود و سلیمان، زنجیرهی ایمانپولاقتدار مذهبیقدرت حکومتی، به تدریج در سرزمین یهودا شکل گرفتسلیمان در ۸۰۰ قبل از میلاد، اجبار مذهبی و دین رسمی را در امپراتوری خود برقرار نساختاو چون در کار تجارت از چین تا سرزمین بربرها بود، مناسبات دوستانهای با ملل دیگر داشتبنا به کتاب پادشاهان، همسران سلیمان که پیرو آیینهای غیر یکتا پرستی محلی و مصری بودند، در کنار کاخ او معبدهای خود را بنا کرده بودند و اعتراض کوهن گادولها بینتیجه بودکوهن گادولهای معبد با وجود شکلگیری اقتدار مذهبی، از دخالت در حکومت محروم بودندنهاد دینی از زمان سلیمان و با ساختن معبد اول یهودیان، به اقتدار دینی تبدیل شد، ولی قانون دینی زیر مجموعهی قانون حکومتی بود و نه بر عکس.

امپراتوری سلیمان پس از او پاره پاره شد و دو حکومت در شمال و جنوب تشکیل شد که به ترتیب سامره و یهودا نام داشتندچهرههای فکری و معنوی برجستهی این دوران، مانند عاموس نبی، یشعیای نبی، الیاهوی نبی و یرمیای نبی بودندآنان بقایای بعل پرستی را به انتقاد گرفتند و خدا را خدای جهانی و نه قبیلهای اعلام کردندآنها افزون بر ایجاد تحول فلسفی و الهیاتی، منتقدان آتشین گوی اجتماعی و خواهان عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت و رسیدگی به فقیران و احیاء معنوی – روحانی بودندبرتراند راسل و ویل دورانت و تاریخ نگاران دیگر، آنها را سوسیالیستهای دوران باستان مینامندیک علت ظهور این انبیاء، فساد رو به رشد حکومتی و ترجمان پول/کالاهای سرازیر شده به معبد به اقتدار دینی و قدرت حکومتی بودانبیاء، خواستار رسیدگی اجتماع به تودهی وسیع تهیدستان و بی پناهان بودند، اما کارکرد معبد که میبایست کمک رسان مردم توسط هدیههای ایمانی جماعت باشد، عوض شده و به خدمت دربست حکومت در آمده بوداز سامان جامعهی مدنی باستانی که در بیابان شکل گرفته بود، چیزی باقی نماندیرمیای نبی به غل و زنجیر حکومتی کشیده شداین وضع چندان نپاییدپادشاه آشور، سارگون دوم در ۷۲۲ قبل از میلاد، شمال را تسخیر کردبخت النصر، پادشاه بابل، در سال ۵۷۶ قبل از میلاد، به اورشلیم حمله کرد، معبد اول را ویران ساخت و خاندان سلطنتی و ثروتمندان را به اسارت بابل برد و تهیدستان را یا کشت و یا در خرابههای معبد، سرگردان به جا گذاشت

در جوامع زرتشتی تا پیش از ساسانیان مدارای مذهبی با همهی آیینها و مذاهب امپراتوری برقرار بوده و اقتدار دینی شکل نگرفته بودکوروش در منشور آزادی ملل، دستور آزادی یهودیان از بابل و بازگشت به سرزمین خو د را اعلام کرد و جانشینان او از جمله داریوش که تا پیش از حملهی اسکندر، اورشلیم را به عنوان یکی از ساتراپ نشینهای هخامنشی اداره میکردند، مقدمات عملی ساختن معبد دوم یهودیان را فراهم کردندمعبد در این دوره و پس از حملهی اسکندر و تسخیر اورشلیم در ۳۳۱ قبل از میلاد، زنجیرهی مورد بحث ما را از ترجمان ایمان دینی به پول/کالا و سامان مدنی طی کرد ولی، به مرحلهی حکومت دینی نرسیدزیرا، اساسأ سرزمین، زیر فرمان یونانیان و سپس رومیها بوداین که این جامعهی مدنی باستانی حول محور ایمان دینی تا چه حد در ترجمان ایمان به قدرت مالی و سپس رسیدگی به مردم موفق بود، نیاز مند تحلیل تاریخی دورهها و ابعاد گوناگون آن است که به اختصار شرح میدهم.

فرمانروایان یونانی حاکم بر سرزمین، از خاندان پتالمی بودند که به مدارای مذهبی مشهورند و حتی در دوران آنها تورات به زبان یونانی ترجمه شدپتالمی یا بطلمیوس و سلوکوس، دو جانشین اسکندر بودند که شیوهی کشورداری اولی مدارا آمیز و دومی سرکوب گرانه بودبا تسلط سلوکیان یونانی بر سرزمین در ۱۹۸ قبل از میلاد، به دنبال عدم مدارا با یهودیان، قیام مکابی شکل گرفتواژهی مکابی شعار قیام بود که از ترکیب حروف اول یکی از آیههای تورات درست شده بود: "چه کسی از قدرتمندان همسان خداست " یا " میکاموخا بعِلیم ادونای ". این قیام مردمی به رهبری برادران کشاورز خشمونائیم، آنتیوکوس، سردار یونانی را که چند روز معبد دوم را تسخیر کرده و در آن خوک کشته بود، شکست دادمدت کوتاهی حکومت مستقل یهودیان در قالب سلطنت خاندان خشمونائیم، شکل گرفتدز این دوران کوتاه، پیش از رخ دادن ترجمان کامل اقتدار مذهبی به قدرت حکومتی، حملهی امپراتوری رم رخ داد و پادشاه نیمه رمینیمه یهودی به نام هرود توسط رومیان نسب شد

از زمان اسارت بابل و دور ماندن یهودیان از معبد، تحول بزرگی در الهیات آنها پدید آمده بودفکرت معبود از اسارت معبد بیرون آمده و نهاد نیایشگاه یا کنیسا و به زبان عبری کنِسِت، اختراع شده بود که معادلی باستانی برای جامعهی مدنی بوداین نهاد، مرکز چند منظورهی نیایش، امور خیریه، مسائل داخلی، سواد آموزی و آموزش دینی برای همهی افراد صرفنظر از موقعیت طبقاتی بودهدیه و فدیه و قربانی به معبد جای خود را به نیایش و صدقه داداین نهاد در بابل و دیگر مراکز پراکندگی، جلوی دراز کردن دست نیاز افراد ضعیف جامعهی در تبعید به سوی اسیر کنندگان و به بردگی رفتن افراد را میگرفت.

در عین حال، گرایش کنیسایی در مقابل گرایش معبدی، الهیات یهود را از تفسیر لفظی متن مقدس و خشک اندیشی بازداشتاین گرایش به پروشیم ( یا فریسیانمعروف شد که در لفظ به معنای تفسیر گران استتاریخ نگارانی چون مکس دایمونت وهاینریش گریتز، نهاد کنیسا را دنبالهی سنت فکری انبیاء و بزرگ ترین دستاورد یهودیان برای اندیشه و سامان داخلی مردم خود میداننداین اختراع، مدل باستانی دیگر جامعهی مدنی بود که ترجمان ایمان به پول/کالا را به خدمت منافع جماعت در آورداین کارکرد مترقی، گرایش الهیاتی خاص خود را نیز پیگیری کرد که فیلسوفان و متفکران نام آوری چون فیلون اسکندرانی، هیلل، اریستوبولوس و اُنکلوس از آن برخاستند و هرمنوتیک متن مقدس را پایه گذاری کردندشرح مفصل این دیدگاهها را در تألیف خود که در سال ۲۰۰۰ به نام نیایشگاه در تاریخ فلسفه در تهران توسط نشر ویدا منتشر شد داده و خوانندگان را به آن رجوع میدهم

نویسندگان تلمودی که هیلل از جملهی آنها بود، لغو قوانین سنگسار و قصاصهای جسمانی را برای همیشه وارد بدنهی شرع کردند و برای مجازاتهای دیگری که با روح انسان دوستی تضاد داشت، معادلهای نقدی و کالایی تعیین کردند که از آن پس همهی جوامع یهودی دنیا به اجرا در آوردندربی شیمون بریوحای، عارف قبالایی قرن اول، که خود از ربیهای تلمودی بود، در کتاب زوهر، به تأویل عرفانی و باطنی مجازاتهای سنگسار، سوزاندن، و قطعه قطعه کردن پرداخت و آنها را استعارههایی برای بیان عذاب روح انسان و شرمندگی او در بدی کردن به همنوع تفسیر کرداو اعلام داشت که هر کس به تفسیر لفظی توراه بپردازد، دیوانه است!

وحشت و دشمنی کلیسای تفتیش عقاید از تلمود و زوهر، به دلیل رفورم قطعی آنها در الهیات یهود بوداین نفرت، به ادبیات آنتی سمیت دوران مدرن نیز راه یافتولی فیلسوفان پُست مدرن از جمله تئودور آدورنو، دیالک تیک روشنگری، امانوئل لویناس در چهار درس تلمودی، اریش فروم در دربارهی آزادی و مارتین بوبر در اغلب آثار خود این توهم را تا حدی زدودندامانوئل لویناس به نقل از بخش سنهدرین تلمود، دشوار ساختن صدور مجازات اعدام توسط سنهدرین بزرگ یا محکمهی شرع را شرح داد.

سنهدرین در مورد صدور حکم اعدام بسیار محتاط بوداگر سنهدرین کوچک بیست و سه نفره، دوازده رأی مثبت و یازده رأی منفی به اعدام کسی میدادند، آن گاه، دو نفر از دانشجویان الهیات و شرع که در ردیف جلو مینشستند تا مبادا زیر تأثیر رأی استادان خود قرار گیرند، برای رأی دادن فرا خوانده میشدنداگر یکی از آنها به مرگ و یکی به زندگی محکوم رأی میداد، باز دو دانشجوی دیگر برگزیده میشدنددر صورت لزوم تا رقم شرکت کنندگان یک سنهدرین بزرگ یعنی هفتاد و یک نفر و یکی کمتر از معادل عددی اسم اعظم خدا یعنی هفتاد و دو، برگزیده میشدنداگر در انتها تفاوت رأی یکی بود، محکوم از اعدام نجات مییافتدر بخش سنهدرین تلمود آمده است که سنهدرینی که در یک سال، یک حکم اعدام صادر کند، قابل اعتماد نیستتلمود هم تفسیر تورات و هم قوانین آن را مطابق زندگی شهری جمعبندی کرد که از ابتدای هزارهی اول تا امروز، برای همهی جوامع یهودی، متن اساسی شرع به شمار میرودخواندن تورات به مضامین اخلاقی و عرفانی و نیایشی اختصاص یافتبا این شرح در زمینهی گرایش کنیسایی و تفسیر گرایی، تاریخ زنجیرهی مورد بحث را در جوامع یهودی پی میگیریم

کشتار دو هزار فریسی درون معبد دوم توسط هرود، موجب قدرت گرفتن گرایش معبدی و خشک اندیش صدوقیان شدهرود اعضای سنهدرین را کشت و سنهدرینی ساختگی و دست نشانده از خشک اندیشان معبدی تعیین کردفرقهی مقابل فریسیها، یعنی صدوقیان معتقد به تفسیر لفظی تورات و اجرای آیینهای وسواسی و بیمعنا در معبد بودند.

در دوران هرود، عایق جامعهی مدنی میان ایمانپول/کالا از سویی و اقتدار مذهبی از سوی دیگر، یکسره از بین رفتصدوقیان که نسل در نسل اداره کنندهی معبد بودند، به تدریج دچار فساد شده و با زیر پا گذاشتن قانون موسی در بارهی ممنوعیت مالکیت زمین برای خادمان معبد، ثروت و قدرت کسب کرده بودندآنها درآمد معبد را صرف امور عام المنفعه نمیکردنداین نقش را کنیساها داشتند و به عنوان مراکز خیریه و سواد آموزی و آموزش مذهبی با هدایای اندکی در مقایسه با عایدات معبد اداره میشدند

هرود و رومیان در سال ۳۰ میلادی به کمک همین گروه دست نشانده، دستور قتل عیسی ناصری را دادندعیسی ناصری (حضرت عیسییهودی تفسیرگری بود که در کنیساهای تهیدستان وعظ میکرداو در عین حال در میان فرقهی یهودیان قبالایی به نام ایسیها پرورش یافته و در اثر رسیدن به مراتب بالا تزکیهی نفس به رموز شفای بیماران دست یافته بودانتقاد تند او به والیان معبد که آن را به کبوتر دانی و محل فروش گوسفند قربانی تبدیل کرده ولی از رسیدگی به تهیدستان خو داری میکردند، از گرایش پروشیم او بر میخاست و یاد آور انبیاء تند گوی پیش از خرابی معبد اول بودفریسیان تنها در ادعای ماشیح بودن او بحث داشتند، زیرا آنها گرایش خردگرا داشتند و با تفسیرهای عرفانی برای تودهی مردم موافق نبودنددر انجیلها که توسط حواریون عیسی نوشته شد، صدوقیان و فریسیان به یکسان و بدون شرح دقیق انتقاد میشوندبه صلیب کشیده شدن عیسی ناصری توسط رومیان و به دخالت هرود، یکی از دلخراشترین رویدادهای تاریخ اندیشه است که در واقع، ریشه در مخدوش شدن زنجیرهی مورد بحث ما دارد.

گرایش تلمودی و هرمنوتیک متن مقدس در مراکز مردمی شکل گرفتسردمداران این گرایش از جایگاه روحانی خود امرار معاش نمیکردنددر میان چهرههای معروف آنان، هیزم شکن، قبر کن، کفاش یافت میشدریاست مسند قضات سنهدرین به نام هیلل که در تاریخ فلسفهی جهان نامی شناخته شده است، برای این مسند پولی دریافت نمیکرد و زندگی خود را از راه تدریس ریاضیات و نجوم به فرزندان اشراف میگذراندهیلل در قرن اول میلادی، اصل کمک خیریه را در این جمله خلاصه کرد: « اگر من به فکر خود نباشم، چه کسی به فکر من باشد؟ و اگر تنها به فکر خود باشم، چه فرقی با حیوان دارم؟ ». ربیهای تلمودی در تقابل با خشک اندیشی صدوقیان معبد، ساز و کار مدنی خاص خود را برای یاری فقیران و درماندگان شکل داده بودند که تلمود، تصویر کامل آن را ارائه میدهداز جمله است روایت جمع آوری اعانه توسط ربی اکیوا، روحانی و عارف قبالایی که عاقبت توسط رومیان زنده در آتش سوزانده و پوست کنده شد.

حکایت چنین استروزی ربی اکیوا به سراغ ربی دیگری رفت که شهرتی منفی در زمینهی کمک خیریه داشت و به او گفت که یک آبادی پیدا کرده به قیمت پانصد سکه که خیلی میارزد و عواید سرشار داردربی خسیس به طمع افتاد و یک کیسه سکهی طلا به ربی اکیوا داد تا آبادی را برای او بخردربی اکیوا همهی پول را برد و میان فقیران تقسیم کردوقتی ربی خسیس، سراغ سند آبادی را گرفت، پاسخ دادآبادی که برای تو خریدم، در عالم باقی ست و آن جا که بروی، از عواید آن سود بسیار خواهی برد!

پس از پراکندکی معبد دوم و دیاسپورای دوم یهودیان، سنت کنیسایی برای ادارهی داخلی جوامع و امور خیریه به کمک آنان آمدآنها که در همهی نقاط عالم پراکنده شده و جز در سرزمینهای اسلامی و غیر از مقاطع استثنایی در غرب، درون جوامعی با رفتار خصمانه میزیستند، بقای خود را از راه همین سامان حفظ کردند.

مدل پیشنهادی مناسبت زنجیرهای ایمانپولاقتدار مذهبیقدرت حکومتی را در فرصتهای دیگر در مورد تاریخ ادیانی که با آنها آشنایی دارم به بحث خواهم گذاشتمسلمأ متخصصان تاریخ جوامع اسلامی و از جمله آقای کدیور در بررسیهای مشابه از تاریخ جوامع مسلمان، حرفهای بسیار برای گفتن دارند.

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰
پایان

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information