9.27.2010سردبیر داوید فاخری
۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱تونی کرتیس، بازیگر مشهور یهودی آمریکایی درگذشت 
تونی کرتیس برای امضای کتاب خاطراتش در جشنواره بین‌المللی بوداپست حضور داشت- آوریل ۲۰۰۹

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information