9.25.2010به انتخاب داریوش ستاره
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰

 Honey عسل

عسل چربی های اطراف قلب را آب می کند 
  تابانعسل يك واژه عربي است كه در فارسي آن را انگبين ميگويندو عبارت است از شهد گلها كه زنبور عسل توسط خرطوم كوچك خودآن را مكيده و از راه دهان به كيسه بسيار كوچك خود موسوم به كيسهعسلي وارد ميكندوقتي ميزان شهد جمعآوري شده به حدود "40"ميليگرم رسيد، گلها را رها كرده و به سمت كندو پرواز ميكندجالباينكه براي تهيه يك كيلو عسل، زنبور بايد شهد "20" ميليون گل را جمعو به كندو حمل كندجالبتر اين است كه زنبور عسل خاصيت ثابت گليدارد، يعني تا وقتي كه مشغول جمع آوري شهد يك گل است، روي سايرگلها نمينشيند.
  خواص و مواد موجود در عسل:
  عسل از قديمي ترين و نخستين شيرين كننده هايي است كه انساناستفاده كرده است و شامل قندهايي چون گلوكز، فروكتوز، مواد معدنيهمچون منيزيم، پتاسيم، كلسيم، كلريدسديم، گوگرد، آهن و فسفاتاستدر ضمن اينكه ويتامين هايي همچون B1 ، B2 ، B6 ، B3 ،B5 و C نيز براساس كيفيت و نوع عسل به نسبت هاي متفاوت در آنديده مي شود.
علاوه بر موارد ذكر شده در حد كمي مس،  يد  و  روي  نيز در عسلوجود داردبه همين جهت در حال حاضر زنبورهاي عسل يكي از بخشهاي اساسي و اصلي اقتصاد كشاورزي سالم به حساب مي آيندازويژگي هاي مهم عسل خاصيت ميكروب كشي آن استعسل يكضدعفوني كننده طبيعي استتحقيقات انجام شده در سال هاي اخيرنشان مي دهد كه گذاشتن آن بر روي زخم ها مانع عفونت مي شودازآنجايي كه عسل حاوي مواد آنتي باكتريايي است مي تواند بخوبي باعثبهبود زخم ها شود.
زنبور عسل پيش از رسيدن به كندو در بين راه مقداري از آب شهد راجذب ميكند و چون شهد گلها حاوي "50" تا "80" درصد آب است،با اين عمل ميزان رطوبت عسل را به حدود 17 تا حداكثر25 درصدميرساند، يعني حدودا از هر سه گرم شهدي كه زنبور عسل به كندوميآورد، يك گرم عسل به دست ميآيدالبته عسل مناطق شمالي كشوربه علت بالا بودن رطوبت هوا از آب بيشتري برخوردار است و لذا آبكيميباشد، ولي عسل مناطق كوهستاني از آب كمتري برخوردار ميباشد.


زنبور عسل نوعي از آنزيم دياستاز به نام انورتاز را نيز به شهد اضافهميكند كه اين آنزيم به همراه مواد قندي و نشاستهاي كه چهار پنجموزن عسل را تشكيل ميدهند، عامل اصلي متبلور شدن يا شكرك ‌زدنعسل به شمار ميروندلذا اين باور كه عسل غيرطبيعي شكرك ميزندصحيح نيست، بلكه دليل متبلور شدن و رسوب دادن عسل طبيعي وجوددياستاز و  همچنين كربوهيدرات ها ميباشددياستاز، ‌ذرات خيلي ريزعسل را به خود جذب كرده و باعث تهنشين شدن آن ميشودمقدارگلوكز عسل هر چه بيشتر باشد، زودتر متبلور و تهنشين ميشوداينخاصيت فقط در عسلهاي طبيعي و غيرتقلبي ديده ميشود، زيرا تنهاعسلهاي طبيعي حاوي دياستاز هستندمدت زمان شكرك زدن يامتبلور شدن عسل بسته به نوع گل متفاوت است و حتي در مورد عسلاقاقيا به چهار سال هم ميرسددر كشورهاي اروپايي عسل سفتشده و متبلور شده را بيشتر ميپسندند.
تشخيص عسل طبيعي و غيرطبيعي از طريق مزه كردن غيرممكن است.براي مصرف كننده يك راه بيشتر وجود ندارد و آن هم استفاده ازابزارهايي است كه بدن در اختيارش گذاشته استبا چشمانش شكلظاهري عسل را ارزيابي ميكند، با بينياش آن را بو ميكند و بازبانش آن را مزه ميكند.
اگر مجموعه خصوصيات باب طبعش بود و اگر عسل عطر و طعم گلهارا داشت، آن عسل واقعي است و ارزش آن را دارد كه بهايش را درحد معقول بپردازدلازم به ذكر است مزه، عطر، طعم، رنگ و بوي عسلفقط مربوط به گل هر منطقه ميباشد و به نژاد زنبور عسل بستگينداردنوع نژاد فقط در پركاري و كمكاري تاثير دارد
همان طور كه قبلا اشاره شد چهار پنجم وزن عسل را كربوهيدراتهاتشكيل ميدهند و بقيه آن عبارت است ازپروتئين، املاح معدني،عناصر معطر، آنزيمها، ويتامينها، گرده گل و آب.
هر 100 گرم عسل 330 كيلوكالري انرژي توليد ميكندلذا عسل،غذايي مقوي و انرژيزاست و به كمك دياستازهايش چربيهاي اطرافقلب را آب ميكندبه همين دليل مصرف آن به سالخوردگان و بيمارانقلبي توصيه ميشود.
چگونه عسل در درمان زخم ها مؤثر است؟
زماني كه عسل با رطوبت بدن تماس پيدا مي كندآنزيم گلوكز اكسيدازكه توسط زنبورها در عسل ايجاد شده است به آرامي آزاد مي شود وپراكسيد ئيدروژن ضد عفوني كننده به ميزان زيادي آزاد مي شود و ميتواند در حدي كه به خود بافت آسيب نرساند، باكتريها را نابود كنددرادامه با جذب مايعات و مواد مقوي به منطقه آسيب ديده باعث رشدسلولي و جلوگيري از خشك شدن زخم مي شود.
فعاليت استميك عسل باعث حضور يك لايه از مايع بين بافتها و بانداژمي شود و باعث مي شود در هنگام نياز بدون درد جابه جا  شود وسلولهاي جديد پاره نشودبه همين جهت در برخي بيمارستانهاي دنيابراي درمان زخم بستراز تركيبات آن استفاده مي شود.
ويژگي های منحصر به فرد:

1_ به راحتي هضم مي شودمولكول هاي قند موجود در آن مي توانندبه راحتي به ساير قندها تبديل شوند، به همين جهت حتي حساس ترينمعده ها نيز مي تواند آن را به سادگي هضم كند.
2_ منبع بسيار خوبي از آنتي اكسيدان استنقش بزرگي درجلوگيري از سرطان و همچنين بيماريهاي قلبي دارد.
3_ سطح كالري آن پايين استدر مقايسه با ساير مواد قندي ۴۰%كمتر كالري دارد، هرچند انرژي آن بسيار بالاست، اما به وزن بدنشخص اضافه نمي كند.
4_ به سرعت در خون پخش مي شودوقتي با ميزان مناسبي آبمخلوط شودپس از ۷ دقيقه در جريان خون پخش مي شود و باآزادسازي ملكول قند به عملكرد بهتر مغزكه اصلي ترين مصرف كنندهقند در بدن است، كمك مي كند و مانع بروز خستگي مي شود.
5_ در سلامت و ساخت عوامل خوني مؤثر استبخش مهمي از انرژيمورد نياز براي اين مورد تأمين مي كند، به علاوه باعث تميز شدن خونمي شود.

دارچين و عسل را با هم بخوريد :

مخلوط عسل و دارچين درمان كننده بسياري از بيماري ها در زمانقديم و حال مي باشد.
امروزه دانشمندان بر اين عقيده هستند كه عسل با وجودي كه شيريناست، اما اگر در مقدار معين مصرف شود حتي براي بيماران ديابتيهم مضر نمي باشد.
مجله معروفي در كانادا به نام Weekly World تعداد 95 نوعبيماري كه توسط عسل و دارچين درمان شده اند را نام برده است.
در اين مقاله با عسل و دارچين، درمان كننده بسياري از بيماري هاآشنا مي شويم.

ورم مفاصل

يك قسمت عسل را در 2 قسمت آب گرم حل كرده و به آن 1 قاشقچاي خوري پودر دارچين بيافزاييدخمير حاصله را روي محل درد بهآرامي بماليددرد بعد از 15 دقيقه از بين خواهد رفت.
همچنين بيماران دچار ورم مفاصل مي توانند، 1 فنجان آب داغ را باقاشق عسل و 1 قاشق چاي خوري پودر دارچين مخلوط كرده وبنوشنداين عمل را هر روز بايد انجام دهند تا بيماري شان معالجهشود.
مطالعات انجام شده روي اين بيماران نشان داده است كه، اگر اينبيماران قبل از صبحانه مخلوط 1 قاشق غذاخوري عسل با 4/1 قاشقچاي خوري پودر دارچين را ميل كنند، درد آنها بعد از 1 ماه از بينخواهد رفتبيماران مورد مطالعه نمي توانستد راه بروند اما بعد ازاستفاده از اين روش، توانستند به راحتي شروع به راه رفتن بدون دردكنند.

جلوگيري از ريزش مو

قبل از حمام كردن، 1 قاشق غذاخوري عسل به همراه با 1 قاشقچاي خوري پودر دارچين مخلوط كرده و روي سر خود بماليد و 5-15دقيقه صبر كنيد و سپس موهاي خود را بشوئيد.

عفونت مثانه

- 2 قاشق غذاخوري عسل به همراه با 1 قاشق چاي خوري پودردارچين را در 1 ليوان آب گرم حل كرده و آن را بنوشيداين روشباعث مي شود كه ميكروب هاي مثانه را از بين برود.
درد دندان

- 5 قاشق چايخوري عسل به همراه با 1 قاشق چاي خوري پودردارچين مخلوط كرده و خمير حاصله را روي دندان خراب بماليداينعمل را 3 بار در روز انجام دهيد تا دندان خراب و دردناك درمانشود.


كلسترول

- 2 قاشق غذاخوري عسل به همراه با 3 قاشق چاي خوري پودردارچين را در مقداري برابر 2 ليوان چاي حل كرده و آن را بنوشيد.بدين وسيله بعد از 2 ساعت كلسترول خون به اندازه 10درصد پايينمي آيد.
تحقيقات اخير نشان داده است كه مصرف عسل خالص در درمانبيماران مبتلا به كلسترول بسيار مفيد است.
سرماخوردگي

به مدت 3 روز از مخلوط 1 قاشق غذاخوري عسل گرم با 4/1 قاشقچايخوري پودر دارچين استفاده كنيداين روش براي درمان سرفهمزمن، سرماخوردگي و سينوزيت به كار مي رود.

عسل محتوي مواد مفيد طبيعي است و به اين ترتيب از آنفلوآنزا وسرماخوردگي جلوگيري مي كند.

ناباروري , باردار شدن

زنان مي توانند از پودر دارچين براي باردار شدن استفاده كنند.

زنان نابارور مقداري پودر دارچين را با 2/1قاشق چاي خوري عسلمخلوط كرده و آن را به طور مرتب در روز روي لثه يا دهان خود قراردهنداين كار باعث مي شود كه مخلوط حاصل از طريق بزاق وارد بدنشود.
در مريلند (شهري در آمريكابراي مدت 14 سال هيچ نوزادي متولدنمي شدتا اينكه زنان و مردان شروع به خوردن عسل و دارچين كردندو بعد از مدت كوتاهي زنان باردار شدند.
مردان 2 قاشق غذاخوري عسل را قبل از خواب ميل كنند تا اينمشكل برطرف شود.

معده درد

مخلوط عسل و پودر دارچين ، درمان كننده درد معده، زخم معده ونفخ مي باشد.

بيماري قلبي

خمير عسل و پودر دارچين را تهيه كنيد و آن را بر روي نان به جايمربا قرار دهيداين روش را به طور مرتب به عنوان صبحانه ميل كنيد.
اين روش باعث پايين آوردن كلسترول، كاهش ضربان قلب، به راحتينفس كشيدن، بهتر شدن جريان خون و جلوگيري از بيماري قلبي ميشود.

بهبود سيستم ايمني

استفاده روزانه از عسل و دارچين باعث حفاظت بدن از باكتري وويروس مي شود.
عسل، محتوي مقدار زيادي ويتامين و آهن مي باشد و بدن را مقاوممي كند.
استفاده روزانه از عسل، باعث عملكرد بهتر گلبول هاي سفيد خونمي شود و درنتيجه بهتر با ويروس ها و باكتري هاي وارد شده به بدنمي جنگد.

سوء هاضمه

قبل از هر وعده غذا، پودر دارچين را روي 2 قاشق غذاخوري عسلبريزيداين كار باعث مي شود كه اسيد معده ترشح شود و غذاي واردهبه معده را هضم كند و از سوء هاضمه جلوگيري كند.

آنفلوآنزا

افزايش طول عمر

نوشيدن چاي با عسل و پودر دارچين از بين برنده پيري زودرس ميشود.
- 4 قاشق غذاخوري عسل و 1 قاشق پودر دارچين را در 3 فنجان آبحل كرده و بجوشانيد و مانند چاي ميل كنيد. 4-3 بار در روز به مقدار4/1 فنجان بنوشيد تا پوستي لطيف و نرم داشته باشيد.

تاول

- 3 قاشق غذاخوري عسل با 1 قاشق غذاخوري پودر دارچين مخلوطكرده و قبل از خواب، روي تاول بگذاريد و صبح مخلوط ماليده شده برروي تاول را با آب گرم بشوييداگر اين كار را به مدت 2 هفته هر روزانجام دهيد، تاول را از ريشه از بين خواهيد برد.

عفونت پوستي

تمام عفونت هاي پوستي و اگزما با استفاده از عسل و پودر دارچيندرمان مي شوند.

كاهش وزن
- 1 فنجان آب،عسل و پودر دارچين را هر روز و قبل از صبحانه بامعده خالي بنوشيد.
اگر مخلوط گفته شده را هر روز بنوشيد، از تجمع چربي در بدنجلوگيري كرده و باعث كاهش وزن مي گردد.
سرطان

عسل و دارچين، درمان كننده سرطان هاي معده و استخوان شناختهشده است.
براي 1 ماه و 3 بار در روز، 1 قاشق غذاخوري عسل با 1 قاشقچاي خوري پودر دارچين را براي جلوگيري از سرطان مصرف كنيد.

گرسنگي

مطالعات اخير نشان دهنده اين است كه شكر عسل نه تنها مضرنيست، بلكه بسيار مفيد مي باشد.
مقدار مساوي از عسل و دارچين جلوي گرسنگي را مي گيرد.
- 2/1 قاشق غذاخوري عسل در 1 ليوان آب و مقدار كمي پودردارچين، باعث مي شود كه سرزنده تر و داراي انرژي بيشتر باشيد.

تنفس بد

صبح ها 1 قاشق چاي خوري عسل و دارچين را با آب گرم مخلوطكرده و بنوشيد. همیشه شیرین کام باشید و سلامت

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information