9.17.2010مأخذ : سایت 
 فرستنده الف. صاد . شادمهر
ویرایش و تنظیم و یاد نویسها ، داوید فاخری

۲۰۱۰רחם עלינו
رخم الینورسم است كه در شب كيپور، در كنيسا پيش از آغاز مراسم،شاليحصيپور  ( پیش نماز ) از تمام جمعيت حاضر در كنيساتقاضا ميكند كه همه با قلبي پاك، يكديگر را مورد عفو و بخششقرار دهند و از خطاها و اشتباهات هم درگذرند.
علماي يهود بر اين باورند، اگر شخصي نسبت به همنوع خودخطايي نموده و باعث شكلگيري كدورت و يا سوءتفاهمي شدهباشد، تنها اجراي مراسم كيپور و خواندن تفيلا قادر به پاك كردنچنين خطاهايي نخواهد بود و می بایست که فرد گناهکار از ان شخص دلگیر شده طلب بخشش کند و زمانیکه ان شخص او را بخشید انگاه است که خداوند هم از گناه او میگذرد .
به استناد كتاب مقدس توراه (سفر لاويان فصل 16 آيههاي 29 تاآخر 34) يوم كيپور يكي از اعياد مقدس يهود به نام روز توبه،روزه و كفاره آمده است.
يوم كيپور در روز دهم ماه تيشري واقع شده و يهوديان موظفندكه يكي از مهمترين تعنيتها يا روزه را در جمع كنيسا، همراه بادعا و استغاثه برگزار كنند.
اين روز كه از عصر روز نهم تيشري قبل از غروب آفتاب، تا فردايشب روز بعد به طول ميانجامد، از خوردن و آشاميدن پرهيزميكنيم و با حضور در كنيساها و خواندن تفيلا، بتوانيم از اينطريق تمام افكار خود را به حداي يكتا معطوف داريم، ضمن آنكهخود را از هر قيد و بند جهان مادي، اعمالي كه صرفا جنبه تاميننيازهاي جسمي هست رهايي بخشيم و با عالم روحاني بپيونديم،و با قلبي آكنده از مهر الهي و تزكيه نفس و روح، با تشووا و توبهدر مهماني حق شركت نماييم.
به عبارتي روز كيپور روزي است كه روح آزاد از بندهاي ماديخود به حد اعلاي كمال خود در خدمت حداوند خواهد رسيد.

* روزه بزرگ / یوم کیپور * اثر هنرمند برجسته یهودی * ایزیدور کافمن *۱۹۲۱ - ۱۸۵۳

يهوديان بر اين باورند سرنوشت يكسال هر فردي، در فاصله دهروز توبه از روز روشهشانا تا كيپور با نام ימים נוראים كه بهروزهاي بيم و هراس معروف است، به صورت معلق خواهد بود، ودر روز كيپور است كه سرنوشت يكسال بعد آنان رقم خواهدخورد.
طي اين ده روز با رجوع به وجدان مذهبي خود، گناهان و اعمالبدي را كه مرتكب شدهايم را يادآوري ميشويم و با خواندنتفيلايي به نام אבינו מלכנו ندامت و پشيماني خود را به قادرمطلق نشان ميدهيم.
در دوران آبادي بيتهميقداش مراسم ويژهي كيپور با حضوركهنگادول انجام ميگرفتوي ضمن تقديم قربانيها، جهتكفاره گناهان به حضور حداوند، گياهان خوشبو را بخور ميكرد،اعترافنامه قرائت مينمود، سپس به جايگاه مقدس بيتهميقداش(قدسالقداسوارد ميشود و مراسم را با شكوهي خاص انجامميداد.
در سفر وييقرا فصل شانزدهم آيه 30 اشاره شده براي شماقانون ابدي باشد كه در دهم ماه هفتم، جانهايتان را رنج دهيد(تعنيت بگيريدو هيچ كاري انجام ندهيد، زيرا كه در اين روز،كفاره براي تطهير شما انجام خواهد شد و از جميع گناهان خودبه حضور حداوند ظاهر خواهيد شد.
قوانين و مقررات روز كيپور از دوران معبد دوم اساسا تغييرنكردهاند و از همان دوران انجام اين مراسم، نشانگر اهميت و حداعلاي بودن آن بوده و همين امر باعث گرديد يوم كيپور بهصورت بزرگترين آيين مذهبي و مهمترين روز سال، براي يهوديانبه شمار آيند.
اگرچه در كتاب مقدس، در مورد نحوه رنجاندن جان، هيچ شيوهخاصي ارائه نشده است ولي به باور انبياء و با مندرجات موجود درديگر كتب مقدس، روزه گرفتن را يكي از مهمترين شيوههايرنجاندن جان به شمار ميآورند.
علماي يهود بر اين باورند، رنجاندن جان از پنج طريق امكانپذيراست.
1. روزه گرفتن و احتراز از خوردن و نوشيدن
2. منع هرگونه شستشوي غير ضروري و استحمام (به منظورلذت و تفنن)
3. تدهين با روغن (آرايش و استفاده از كرم و عطريات)
4. نپوشيدن كفش چرمين
5. احتراز از مقاربت
ولي آنچه كه محسوس است احتراز از خوردن و نوشيدن بيش ازهمه اهميت يافته است، ضمن آنكه بايد به اين نكته توجه داشت،درصورتيكه رنجاندن جان براي سلامتي فرد در انجام تعنيت وفرايض در كيپور مخاطرهانگير باشد، فرد مريض مجبور به رعايتآن نميباشد و توصيه شده كه افراد در اين روز براي آمادگيتعنيت كيپور به حدكافي از خوراكيها استفاده كنند.
ناگفته نماند روز كيپور به هيچوجه يك روز سوگواري نيست، بلكهيك عيد مقدس ميباشد و به احترام اين روز، ميبايست لباسهايتميز پوشيد و از كاركردن اجتناب ورزيد، نوع كارهاي ممنوعههمان كارهايي هستند كه انجامشان در روز شبات نيز ممنوعميباشد.
واژه يوم كيپور به معناي كفاره و بخشش گناهان استنيز تاكيدبر خصلت آن به عنوان روز قضاوت حداوندي، روز دادرسي ولحظه اعلام راي دادگاه ميباشدتعابير و معناي ديگري هم در اينراستا بيان شده كه عبارتند از:
1- يوم هقادوشروز مقدس، در اين روز بيش از ايام سال بهجهت ارتباط بين انسان و حداوند اختصاص داده شده است.
2- يوم هسليخابه معناي روز بخشش و عضو گناهان، در نظرگرفته شده
3- يوم اديربه معناي جليل و با عزت ميباشد، بهويژه دردعاهاي اين روز بيش از ايام ديگر به عظمت و جلال حداوند اشارهشده.
4- يوم عاسورواژه عاسور به معناي عدد 10 و اشاره به دهمتيشري است.
اضافه : 
جنگ
 یوم کیپور ۱۹۷۳ - در این عکس ژنرال مشه دایان و ژنرالاریل شارون با لبند پیروزی بعد از تسلیم شدن لشکر ۳ مصر در ان سمت رود خانه نیل که با حملات غافلگیرانه واحد اریل شارون از طریق عبور از رودخانه انجام گرفت را مشاهده میکنیم!. انجام این عملیات خارق العاده و تاریخی باعث گردید که « تبانی امریکا و اروپا و مصر به منظور شکست اسرائیل و پیروزی مصر که هدیه انان بود به ان کشور برای بازگرداندن ان از دامان روسیه شوروی به دامان خود » با شکست روبرو گردد و * خانه سوم * نه مانند * خانه های اول و دوم  * از خطر ویرانی و نابودی نجات یابد! . در این جنگ غافلگیر کننده که در ساعت ۲ بعد از ظهر روز یوم کیپور ۱۹۷۳ با حملات مصر و سوریه و لبنان به خاک مقدس انجام گرفت متاسفانه تا به خود امدن ارتش و نیروهای ذخیره و اماده شدن برای انجام عملیات ضد حمله مقداری از خاک کشور به تصرف دشمنان در امد و تلفات جانی بسیاری را نیز به همراه اورد که البته بعد از روز سوم جنگ ارتش دفاعی اسرائیل تمام خاکهای تصرف شده را همراه با قسمتهای زیادی از خاک دشمنان به تصرف خود در اورد و در جبهه مصر تا نزدیکی قاهره و در جبهه شمال تا ۴۰ کیلومتری دمشق و به نزدیکی بیروت پیشرفت نمود!. مصر به دامان امریکا و اروپا باز گشت و قرار داد صلح بین اسرائيل و مصر که بزرگترین قدرت نظامی عربی اسلامیست امضا گردید !. نیکسون رئیس جمهور ضد یهود ( نوار گفتگوهای او که در کاخ سفید به یهودیان توهین نموده موجود است ) وقت امریکا که از ارسال اسلحه های سفارشی و خریداری شده اسرائیل در ان زمان حیاتی که ان کشور برای داشتن یک گلوله هم در مضیقه بود خود داری مینمود در اواسط جنگ سر انجام  به خاطر « ترس » از انکه مبادا اسرائیل دست به حملات اتمی بزند ارسال اسلحه به ان کشور را دوباره از سر گرفت و چندی هم نگذشت که به خاطر مسأله « واتر گیت » با خفت از کاخ سفید بیرون انداخته شد!.
داوید فاخری

رسم است بيش از غروب آفتاب و شروع كيپور، خانم خانه دوشمع روشن ميكند و براخاي آن را ميگويد. (اگر كيپور با شباتمصادف شود، دو شمع اضافه روشن میگردد، سپس بعد از گفتنبراخاي كيپور، براخاي ويژه شبات گفته ميشود.) و قبل از اينكهوارد تعنيت شويم، افراد خانواده بهويژه كوچكترها از بزرگترها بهجهت اشتباهاتي كه طي سال گذشته مرتكب شدهاند، دلجويي وطلب عفو و بخشايش ميكنند و بزرگترها ضمن گذشت وبخشايش آنها را بركت مينمايند.
براي يهوديان روز كيپور از جايگاه ويژه برخوردار است، در ميشنااشاره شده در روز كيپور گناهان انسان نسبت به خالق براساستوبه بخشوده ميشوند، ولي گناهان انسان نسبت به انساندرصورتي بخشوده ميشوند كه شخص خطاكار از فرد مظلومدرخواست بخشش كرده و رضايت او را جلب كند، به اين ترتيباهميت رابطة انسان با انسان از ديدگاه الهي و مذهبي مشخصگرديده استكيپور فرصتي است كه كفاره و بخشايش برايكساني كه توبه كنند و به خطاهاي خود اعتراف كنند.
از اين رو حتي كساني كه از خانوادهشان دور ميباشند سعيميكنند براي نگاهداري و اجراي مراسم تعنيت كيپور، در كنارخانوادهشان حضور داشته باشنددر شب كيپور قبل از آغازتفيلاي عرويت با خارج كردن سفر توراه از هخال، متن (كُلنيدرِهقرائت ميشود كه در آن همه نذرهاي فراموش شده باطلخواهد شدسپس براخاي سفرتورا گفته شده و پس از خواندنتفيلاي عرويت مراسم سليحوت برگزار ميشود.
از ديرباز مرسوم بوده در روز كيپور چهار بار تفيلا قرائت شود.
ابتدا تفيلاي شحريت، موصاف و تفيلاي مينحا در بعد از ظهر و درپايان هنگام غروب آخرين تفيلا، تفيلاي نعيلا ميباشد كه تنها دريوم كيپور خوانده ميشودواژه نعيلا به معناي بسته شدن دربهاميباشد و آن اشارهايست به پايان يافتن محكمه الهي و بسته شدندروازههاي آسمان سپس در پايان شوفار نواخته ميشود و عرويتخروج از كيپور قرائت ميشود و براخاي هودالا قرائت ميشود.
قرائت توراه
در روز كيپور دو مرتبه توراه قرائت ميشود، هنگام صبح درتفيلاي شحريت پاراشاي احرهموت (אחרי מותاز سفر لاويانفصل 18 آيات 18 الي 30، موضوع پاراشا درباره پيدايش كيپورميباشد، مفتير (מפתירمربوط به قرباني روز كيپور ميباشد واز سفر اعداد (بميدبارو پينحاس فصل 29 آيات 11 الي 7 انتخابشده است.
هفطارا از كتاب يشعيا نبي فصل 57 آيات 14 الي 21 و فصل 58آيات يك الي 14 ميباشد.
قرائت توراه ميحا روز كيپور، پاراشاي احره موت از سفر وييقرا(لاويانفصل 18 آيات يك الي 30 و موضوع آن درباره اجرايقوانين الهي كه توسط مشه به قوم بنياسرائيل خطاب گرديد.هفطارا بعداز ظهر كيپور از كتاب «يونا» فصل 1 آيات 1 الي 16فصل 2 آيات 1 الي 11 و فصل 3 آيات ا الي 10 و فصل 4 آيات االي 11 و از كتاب ميخا آيات 18 الي 20 ميباشد و موضوعشيونا و عزيمتش به شهر نينوا ميباشد.
در آدينه كيپور (روز پيش از كيپوررسم بر ان بوده است که بهنشانه كفاره گناهان براي هر نفر مرغ يا خروسي را گرفته وشحيطا ميكردندو پيش از شحيطا جملاتي خوانده میشده كهمضمون آن چنين بوده است:
(اين حيوان كفاره گناه من باشد و به جاي من خونش ريخته شود) امت اکنون این رسم کهنه گردیده و بخاطر نیازاری حیوانات و کمک به حفظ بهداشت عمومی و انکه این پولی است که بی جهت مصرف میگردد رسم به این تغییر یافته که به جای قربانی کردن طیور خانگی مبالغ خرید انان را به سازمانهای کمک به مستمدان و بیچارگان اهدا نمایند!.
نکته بسیار جالب در مورد این روز بزرگ انست که هرگز * یوم کیپور * با روزهای یکشنبه و سه شنبه و جمعه در تقويم عبري مصادفنمیشود.
.................................


עננו تفیلای « اننو » روز یوم کیپور 
اضافه : 
تنه نزن
« امیدواریم که تعنیت تشووای همگی شما در این سال نو ۵۷۷۱ به پیشگاه خداوند مورد قبول واقع گردد » امن
در هر زمان از لحظاتی که در حال دعا کردن هستیم یادمان نرود که برای زنان و مردان ایرانی  که در دست جلادان جمهوری اسلامی اسیرند نیز دعا کنیم که خداوند انانرا هر چه زودتر سالم به دامان خوانواده های نگران و پریشانشان باز گرداند و ملت معصوم و شریف کشورمان را نیز تحت حمایت بی انتهای خود قرار داده و دست سنگدلان و خونخوارانی که بیش از ۳۰ سال است بر انان حکومت میرانند را از سر انان کم نماید !. امین


بهمچنین برای سربازان و درجه داران ارتش دفاعی اسرائیل که برای نگهداری قومیت و بقای باقی ماندگان « گالوت » ۲۷۰۰ ساله در اقصی نقاط جهان از امریکای ابر قدرت تا ساکنان فقیر و ناتوان  صحراهای خشک و سوزان افریقا  که چشم به راه نزول « ناجی صیون » و هدایت انان به سرزمین شیر و عسل میباشند، با تمام نیرو و به قیمت خون و جان خود مبارزه میکنند دعا کنیم که خداوند انان را تحت بالهای مهربانی خود از هر گونه گزند و اسیب در امان  نکه دارد و دست دشمنان انان را در هر کجای دنیا که هستند از اسیب رساندن به انان و ملت اسرائيل و سیاستمداران و اعضای دولت و نخست وزیر و رئیس جمهور * سرزمین صیون * کوتاه نماید .
و در کنار ان نیز دعای ویژه ئی برای سرباز اسیر اسرائیلی * گیلعاد شالیط * که به دست تروریستهای « حماس » گرفتار امده بخوانیم که * خداوند مشه و تورا و قوم ایسرائل * هر چه زود تر او را با سر بلندی و سلامتی کامل از دست این ادمخواران تابع شیطان صفتان حاکم بر ایرانمان ازاد نماید و او را به سوی خانواده و ملت اسرائیل  باز گرداند. امن
داوید فاخری

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information