10.02.2010
سردبیر داوید فاخری

۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱
جنگ ایران و عراق

خرمشهر در اشغال
خرمشهر
آیت الله خمینی و رئیس جمهور وقت
من حمام خون را به چشم خود دیدم. رودی به رنگ قرمز روشن که از به هم پیوستن خون صدها کشته شده در عملیات، و از زیر قفسه های سردخانه براه افتاده بود و در کانالی که برای همین منظور تعبیه شده بود به خارج هدایت می شد. رودی که کنارههای آن به جای جلبک سبز، از دلمه های خون پوشیده شده بود.

مراد ویسی جنگ ایران و عراق رسما از ۳۱ شهریور آغاز شد، اما درگیریهای مرزی دو کشور از زمستان سال ۱۳۵۸ و با بمباران منطقه سومار در استان کرمانشاه شروع شده بود. این درگیریها در بهار و تابستان سال ۱۳۵۹ به اوج خود........

بازرسان سازمان ملل
رزمندگان در سنگر
با ارزوی هفته ئی خوش برای شما عزیزان

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information