10.03.2010
پنجره


سردبیر داوید فاخری
۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱

نمایش آثار تمدن ایرانی در موزه اسراییلی

الف. صاد شادمهرحمله میکربی کامپیوتری ساخت اسرائیل؟! به سیستمهای اطلاعات کامپیوتری اتمی جمهوری اسلامی!
اولی به دومی
انشاالله و به رحمت الله که « ‌الذخیره »‌ الکرده ایم؟!!
Khamenei murdering an innocent Iranian

تنه نزن/ یا زمین زیادی روی دست شهرداریهای کشور مانده که باید برای صاحبان انان که « بر حسب اتفاق »  نیز از فک و فامیلها و یا دوستان نزدیک ان بالا دستیها در امده اند و نوبت ان نیز رسیده که با فروش زمینهائي که ناگهان و « یک شبه » * مرغوب » میشوند ان ناکسان نیز جزو « میلیاردرها » در ایند و یا انکه داستان انتهای حکومت « لوئی ها » در فرانسه  را شاهدیم که به ملکه ان کشور گفتند « مردم نان ندارند بخورند! و او به انان جواب داد : اشکالی نیست بروند به جای « نان » * کیک * بخورند!! »!!.


تنه نزن / ایا در عکس زیر این تجاوز جنسی محسوب نمیشود؟!

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information