11.14.2010


رقص چاقوطرحی از رضا خادم


واكنش كروبي به اظهارات رئیس شورای نگهبان

لس آنجلس تايمز و نفوذی ها در افغانستان«خانه خورشيد» تنها اميد دهها زنيست كه بارها خودكشي ناموفق داشتهاند، شبها در پاركهاي سطح شهر سر ميكنند، در معرض انواع و اقسامي از وحشتناكترين آزارهاي جنسي قرار دارند، زناني كه بارها زندان رفتهاند...! 
اكثر زنان اين مركز، شناسنامه ندارند؛ ازدواج مادران معتاد در جايي ثبت نشده؛ و شوهرانشان آنها را با چند كودك قدونيم رها كردهاند!
مادران و كودكان به جا مانده از روابط صيغهاي و موقت، بدون داشتن شناسنامه دست ياري دراز كردهاند..! «خانه خورشيد» مركزگذري ترك اعتياد زنان، جايي كه صد زن معتاد را با متادون سرپا نگه ميدارد...


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information