11.17.2010

%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82.jpeg


%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C.jpg
hunger+in+usa.jpeg

%DA%86%D9%84%D9%88+%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%82+.jpg

زن مصری به دست همسرش « قربانی » عید « قربان » شد!

به گزارش  خبر گزاریها، مرد مصری همسرش را به خاطر گوشت عید قربان از بالکن خانه اش پرت کرد.
همسر ۲۲ ساله مرد مصری با اصرار از شوهرش خواست که برای عید قربان گوشت بخرد، اما شوهر به دلیل نداشتن پول کافی، خواسته همسرش را رد کرد.
زمانی که بحث و مشاجره بر سر خرید گوشت عید قربان بین زن وشوهر مصری بالا گرفت، این مرد ۳۲  ساله زن خود را از بالکن طبقه دوم به حیاط پرت کرد.
گفتنی است که این زن  ۲۲ ساله اکنون در بیمارستان به سر می برد و به شدت از ناحیه دست چپ و مهره کمر، آسیب دیده استپلیس نیز این شوهر عصبی را دستگیر کرد.


%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%BA%D8%B2.jpg
علی برخیز

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information