11.17.2010


احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام توهین به رهبری

تحليل گاردين از پخش اعترافات سکينه آشتيانی
کرونيکل و واکنش ها به پخش اعترافات تلويزيونیبرگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله به روش اخوندی
سفر رهبری به قم و بازسازی واقعه غدیر
تفاوت فاحش خمینی و خامنه ای از دید ناطق نوری
اجرای نمایش اهریمن پرستان در میدان ترافالگار لندن 

زنگ خطر حملههای تروریستی در آلمان

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information