11.20.2010

بیستم نوامبر ۲۰۱۰ یک قرن از مرگ لئو تولستوی میگذرد؛ یکی از بزرگترین نویسندگان روسی که شماری از آثارش از برترین کتابهای ادبی جهان محسوب میشوندتولستوی در ۸۲ سالگی اندکی پس از ترک خانه و همسرش درگذشت.
بهمن جلالی / تصور خیال
رامیار منوچهر زاده /  ما و جامعه
کتایون کریمی / بدون تیتر
گوهر دشتی / زندگی امروزه و جنگ
رقص در مراسم سوگواری
رانندگی در مسکو چنان اسان است
 که به « مرگ » منتهی میشود
به انتخاب سوسن حلیمی / بریتانیا


کشف اسرار صداهای مرموز در معابد باستانی
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information