11.08.2010








حسن نصر الله: امروز در ایران دیگر تمدن پارسی وجود ندارد
/ حضرات امامان، خمینی و خامنه ئی نیز « عربند »! بخوانید و ببینید
به انتخاب داریوش ستاره














گزارش گاردین از فعالیت های تارا اینانلو






اغاز دور جدید برخورد ها



واکنش کاربران اینترنت به سخنان سید حسن نصرالله
خودکفایی در بنزین نمایشی بود


مقاله سانفرانسیسکو کرونیکل درباره افزایش قیمت ها در ایران

مقاله واشنگتن تایمزدرباره روابط با یونان

طنز روز
از ابراهیم نبوی

کارتون روز
از نیک اهنگ کوثر



اسرائیل









مجموعه ئی از خبرهای اجتماعی و هنری از خودی و از اجنبی!!


2 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information