12.03.2010


 هنر زیبای "چاروقسازیدر زنجان

دانشمندان باکتری عجیبی را کشف کرده اند که یکی از مواد غذایی اش ، ماده سمی آرسِنیک است. این باکتری در ایالت کالیفرنیا در آمریکا کشف شده است. از دیرباز شش عنصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، فسفر و سولفور به عنوان عناصر حیاتی برای موجودات زنده بشمار می آیند اما پژوهشگران پی برده اند که این نوع عجیب باکتری قادر است آرسنیک را جایگزین فسفر کند و به حیاتش ادامه دهد. این کشف احتمال یافتن اشکال گوناگون حیات در زمین یا دیگر کرات و سیارات را بیشتر می کند.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information