12.05.2010


 نام کتابیست به قلم خانم نویسنده و محققی اسلام گرا از کشور ترکیه به نام « ربیعه اوزدان کازان » که پس از مشاهداتش از سفر به ایران به رشته تحریر در اورده است . او در این کتاب با شهامتی همچون « سلمان رشدی که انرا با کتاب « ایه های شیطانی » نشان داد او نیز در گتاب خود « رو سیاهی های عمال جمهوری جهل و خون اسلامی » را از اسلامی من در اوردی که « حکومت » انرا به زور به خورد ملت فریب خورده و مغبون داده و او نام ان را « اصول و قوائد سیاسی احمدی نژادیها » نهاده پرده برداشته است !..الف . صاد . شادمهر
ربيعهاوزدن کازان نويسندهکتاب «ملکههای تهران» می گويد: بدنبال انتشار کتابش بهسلمان رشدی دوم تبديل خواهد شد و از بيم عوامل حکومت ايران ترکيهرا به مقصد رم ترک می کند.
ربيعهاوزدن کازان نويسندهمحجبهو اسلامگرای ترک در گفت و گويی مطبوعاتی کهدر کانال آ تی وی و بخش هايی از آن در روزنامهصباح منتشر شده، می گويد: «کتاب جديد من «ملکههای تهران» پس از انتشار مسالهساز و جنجال برانگيز خواهد شد.
خانم اوزدن کازان می افزايد: «ملکههای تهران تنها حاصل مشاهدات عينی از کشوری است کهپيشتر تصوير ذهنی کاملا متفاوتی از آن داشت». اين نويسندهاسلامگرای ترک می گويد: «برای پی بردن بهجامعهايران، در تهران بهپارتی های مشروب خواری، خانههای ويژهزنان صيغهای و مکان های زيادی رفتهو بهدليل آنکهشب در خيابان تنها بوده، حتی بهخود او پيشنهاد صيغهيک شبهشدهاست».
 به گفته ربيعهاوزدن کازان در ماهميلادی آينده، ژوئيهکهکتابش منتشر می شود  بهسلمان رشدی دوم تبديل خواهد شد.
او گفت: بههمين دليل از بيم عوامل حکومت ايران بهايتاليا می روم زيرا تندروهای ايران در آنجا نمی توانند بهمن آسيبی برسانند.

ربيعهاوزدن کازان نامزد سابق محمد علی آغجا اسلامگرای افراطی ترک است کهدر سال ۱۹۸۱ بهدليل سوءقصد تروريستی بهجان پاپ ژان پل دوم رهبر کاتوليکهای جهان در رم بهچهرهای معروف تبديل شد.
خانم اوزدن کازان می گويد: «از محمد علی آغجا جدا شدهو تنها برای ساختن فيلم زندگی آغجا با او تماس داشتهاست. اما سفر بهتهران و چناچهخود می گويد: «سفری کهبهفروريزی الگوی ذهنی او از اسلامی بودن ايران همراهبود، باعث شد پيش از ساخت فيلم آغجا، کتاب ملکههای تهران را بنويسد».
کتاب ملکههای تهران ماهآيندهبهزبان های ترکی و انگليسی ابتدا در ايتاليا و سپس در آمريکا و ترکيهمنتشر می شود. بهگزارش رسانههای ترکيه، «ملکههای تهران» تضاد موجود در حکومت و جامعهايران را بهنقد کشيدهو جايگاهزنان ايران را به عنوان بردههايی توصيف می کند کهبنام اسلام استثمار می شوند.
ربيعهاوزدن کازان در پايان کتاب خود می نويسددر آنجا(ايران) اسلامی وجود ندارد، بلکهآنچهمن ديدهام اصول و قواعد سياسی احمدی نژادها بود».
در اين رابطهخبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) کتاب ملکههای تهران را ماموريتی از سوی لاييک های ترکيهقلمداد کردهو نوشتهاست: «جمهوری اسلامی ايران به عنوان الگويی در ميان مسلمانان جهان باعث وحشت لاييک ها شدهاست. بهگونهای کهآنان برای سياهنمايی از جامعهايران و مخدوش ساختن چهره تابناک اين کشور اقدام بهدروغ پراکنی و لجن پراکنی با ابزارهای مختلف می کنند».

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information