12.16.2010




ایران، اسرائیل ، ایالات متحده
و سایر نقاط جهان
۱۶ دسامبر ۲۰۱۰
۲۵ اذر ماه ۱۳۸۹
نهم ماه تاوت ۵۷۷۱

میزگردی با شرکت چهار خبرنگار






کارتون
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹
نیک اهنگ کوثر
عبادت مدل جدید جنتی 
بعد از بیانات اخیرش که گفته است
  مخالفت با ولایت ، مخالفت با خداست!


فیلمی از ایرانیان فراموش شده در جشنواره یونان







تنه نزن : رهبر  و رهبر ! هردو رهبر ؟

تنه نزن : پای میلیاردها دلار دیگر از جیب مردم ورشکسته وطن در میان است وگر نه!.






No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information