12.28.2010








گلهای تازه
در باغ سعدی
با همکاری
عهدیه، شجریان و جواد معروفی
اهنگ ، جواد معروفی


گلهای تازه برنامه شماره ۵
تا تو با منی
ایرج



 گلهای تازه 
با همکاری هنرمندان
گلپایگانی، حبیب الله بدیعی،
 فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح 
اشعار عراقی



گلهای تازه 
در تربت حافظ
 گلچین


گلهای تازه برنامه شماره ۲۵ 
افسانه شیرین
 با همکاری هنرمندان
هایده، شجریان، همایون خرم، 
مجید نجاحی و فریدون حافظی
ترانه بهادر یگانه
اشعار اواز فرخی یزدی



No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information