12.28.2010

گلهای تازه، برنامه شماره ۲۴
همراز عشق
با همکاری
اسدالله ملک، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک
 امیر ناصر افتتاح ، فضل الله توکل و گلپایگانی


گلهای تازه برنامه شماره ۱۸
 مرد عشق
با همکاری
ایرج،  حبیب الله بدیعی، 
فرهنگ شریف و جهانگیر ملک 
 اشعار : سعدی


گلهای تازه شماره ۲۸
در گلستان ارم
با همکاری
ایرج، پرویز یاحقی و منصور صارمی 
اشعار : حافظ


گلهای تازه برنامه شماره ۳۲
تماشا
با همکاری
 گلپایگانی ، همایون خرم،  فرهنگ شریف،
 مجید نجاحی عماد رام و امیر ناصرافتتاح گلهای تازه شماره ۴۶ 
در سایه گیسوی نگار
با همکاری
 ایرج،  فرهنگ شریف، 
اسدالله ملک و جهانگیر ملک
 اشعار : حافظ
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information