1.30.2011

۱۰ بهمن ۱۳۸۹
۳۰ ژانویه ۲۰۱۱
۲۵ شواط ۵۷۷۱ عبری

در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی و تلویزیون دولتی ایران اعتراضهای مردم در کشورهای عربی را «پسلرزههای انقلاب اسلامی» یا «خیزش اسلامی» خواندهاند، میرحسین موسوی نقطه آغاز این اعتراضها را تظاهرات میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات دانست. ادامه

;

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information