2.26.2011tanehnazan.com

پزشکی
فن آوری اطلاعات
زیست شناسیاين نقاشي در هفت دقيقه،  ۲۳ ميليون پوند فروخته شد
نقاشي «فرانسيس بيكن»، هنرمند معروف انگليسي - ايرلندي، در عرض هفت دقيقه به قيمت  ۲۳ ميليون پوند در يك حراجي به فروش رفت.

به گزارش پايگاه اطلاعرساني اينسايد ايرلند، نقاشي «سه اتود از پرترهي لوسين فرويد»، كه به صورت سهپرتره از صورت «لوسين فرويد» دوست نقاش «بيكن» كشيده شده، به سه برابر قيمت مورد انتظار خريداري شد.
پيشبيني ميشد اين اثر هنري، كه توسط يك مجموعهدار خصوصي نگهداري ميشد، بين ۷ تا ۹ ميليون پوند به فروش برسد.
در اين حراجي بيش از ۱۰ خريدار از هشت كشور جهان حضور داشتند. پس از گذشت هفت دقيقه از آغاز مزايده، اين اثر هنري به قيمتي غيرقابل پيشبيني نشده ۲۳ میلیون پاند به فروش رفت.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information