2.22.2011


امروز سوم اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ نودمین سالگرد به روی کار امدن حکومت پهلوی به رهبری رضا شاه کبیر در کشورمان میباشد


سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی، دقیقأ ۹۰ سال پیش، اتفاقی افتاد که نقطه عطف تاریخ معاصر ایران شد. مملکت دست قاجارها بود اما نیروهای قزاق یا ارتش، با حرکت به سمت تهران، پایتخت را اشغال کردند. فرمانده این نیروها، رضاخان میر پنج بود. این واقعه به کودتای سوم اسفند معروف است. رخدادی که جدا از تاثیر آن بر تحولات تاریخ معاصر ایران، باب تازهای بود برای حدس و گمانها در مورد نقش بریتانیا در امور داخلی ایران.


انتساب ترور به جنبش سبز
لباس شخصی-هادر پوشش خبرنگار
روایت یک بسیجی موتورسوار از
سرکوب تظاهرات  ۲۵ بهمن


گزارشی از مسؤلیت های نامسؤلانه
بسیج در مصاحبه ئی با اعضای ان .
این گزارش به فارسی و انگلیسی تهیه شده است!.

روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، بعد از چهارده ماه بازداشت و بیخبری، در دادگاهی غیرعلنی طل الملوحی به پنج سال حبس محکوم شد

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information