3.06.2011

نسخه شنیداری.
 شاهنامـــــــــــــه

اين هديه ارزشمند
 روایت کامل بیتهای شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو
با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه است.

p3.gif

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information