3.16.2011
tanehnazan.com


The story of Purim is told in the Biblical book of Esther. The heroes of the story are Esther, a beautiful young Jewish woman living in Persia, and her cousin Mordecai, who raised her as if she were his daughter. Esther was taken to the house of Ahasuerus, King of Persia, to become part of his harem. King Ahasuerus loved Esther more than his other women and made Esther queen, but the king did not know that Esther was a Jew, because Mordecai told her not to reveal her identity.


JEWISH FOLK ART MANUSCRIPT, ILLUMINATED 
Megillat Esther, a scroll with the biblical story of Queen Esther, read during the Purim festival in memory of the downfall of Haman, symbolic arch-enemy of the Jews. From Ancona, Italy, 1784. Parchment, 206 x 24,5 cm
تومار استر که در شب و روز پوریم خوانده میشود. 
تمام هنرهائی که در این قسمت * ویژه پوریم
  را مشاهده میکنید اثر هنرمنان ارزنده ایست که
بیشتر در بین قرون ۱۳ الی ۱۴ میلادی در غرب البته
بیشتر و در شرق کمتر  در ان سالها میزیسته اند

PERIOD:MANNERISM PAINTING
15th century
Esther before Ahasuerus (generally identified as Xerxes I.) The book Esther is used as a legend for the Purim festival; it tells the story of the deliverance of the jews under Ahasuerus, who made Esther his queen. Canvas, 233,5 x 178 cm Inv. 3841

 همزمانی فرخنده نوروز ایرانی و پوریم ایرانی

زمانی برای اندیشیدن به انچه اکنون

در کشورمان ایران میگذرد

داوید فاخری
اخرین چهار شنبه سال ۱۳۸۹


اجازه بدهید که با چند یاد اوری شگفت انگیز در مورد اوضاع امروز مملکتمان که توسط خدای سخن و دوباره
 ساز ایران


* فردوسی طوسی * 


که به قول خود
 بسی رنج برده است در این سال سی 

عجم زنده کرده است به این پارسی
که در


* شاهنامه * 
پیشبینی گردیده

 این یادداشت کوتاه را شروع کنم.

  از ان روز دشمن به ما چیره گشت


که ما را روان و خرد تیره گشت

از آن روز این خانه ویرانه شد

  که نان آورش مرد بیگانه شد 

چو نا کس به ده کد خدائی کند


 کشاورز باید گدائـــــــــــی کند 

به یزدان که گر ما خرد داشتیم

 کجا این سرانجام بد داشتیم

در نقاشی بالا که توسط * پاگانی گریگوریو * که در قرن پانزدهم


میلادی میزیسته گشیده شده و اکنون در موزه ئي واقع در وین-اطریش نگهداری میشود نخست وزیر و همه کاره خشایارشاه
« هامان غیر ایرانی » 


را مشاهده میکنیم که پس ازبرملا
 شدن نقشه شومی که او برای نابودی تمامی یهودیان ۱۲۴
ایالات تابع ایران و پس از ان تسخیر قلمرو پادشاهی


 هخامنشی طرح کرده بود ، به دستور پادشاه، « هامان


 غیر ایرانی » که لعنت بر او باد موظف گردید تا
  * مردخای یهودی * 


را لباسهای فاخر بر تن نموده و او
را بر اسبی از اسبهای ارزشمند شاه بنشاند
و در حالیکه خود
کلاهی کاغذی


بر سر دارد افسار
ان اسب را در اختیارگرفته و مردخای را در
کوچه ها و خیابانهای شهر بگرداند و فریاد بزند


«  این است پاداش خدمت به شاه »
**********


نقشه کشتار یهودیان توسط هامان غیر ایرانی همانند


 ان چیزی بود که به


« راه حل نهائی نازیها » 
معروف است


  و توسط 
« هیتلر ملعون » و با کمک « ایشمن حرامزاده »
طراحی و تا حد


کشتار ۶ میلیون
از یهودیان جهان


به مرحله اجرا در امد . 
ان نیز قرار بود که بطور همزمان
و در یک روز


در تمام


سزرمینهای تحت فرماندهی خشایار شاه توسط


عمال نخست وزیر غیر ایرانی او هامان به


مرحله عمل دراورده شود .همانطوریکه اشاره کردم بعد از انکه برخشایار شاه


 ثابت شد که نخست وزیر او در پی نابودی خیل عظیمی از
وفادارترین ملت وی بوده و همچنین چشمان وی در پی
 تصاحب همسر و تاج و تخت اوست دستور داد تا پس


 از انکه او اجرای حکم خفت بار و حقیرانه گرداندن


مردخای را به اتمام رساند خود و فرزندان و کارگزاران
وی در تمام دستگاههای دولتی و نظامی که با او در
  صدد اجرای ان طرح وحشتناک بودند را بر بالای


 چوبه های همان دارهائي بیاویزند که او
برای به دار کشیدن مردخای و دیگر 
سران قوم یهود بر پا ساخته بود

هموطناکنون در وطن از هم پاشیده و مردمان 
پریشان حال ان عده ئی حکومت میکنند 
که

 مانند


 « هامان » ملعون از تبار ایرانی نیستند 
و با اعمال


 * یهود *
 ستیزانه ئيکه ان را در قالب هجویاتی مانند 
«  ضد صیهونیستی  »


  با همکاری همفکران و

همخونانی مانند خود از جمله
 «‌ امت همیشه در گل مانده ! » 


و شرکای پست و مزدور خارجیشان مانند


 « تروریستهای حماس و حزب الله » 


ارائه میدهند


 ناگهان خون ایرانی بودنشان؟! به جوش
 امده و با بی شرمی و پستی اجداد

سوسمار خوارابیابان نشینشان 


 سعی میکنند که به ایرانیان وطن دوستی کهتاب ندارند انان را هر چه زودتر 


در زیر


 میلیونها تن زباله های اتمی 


دفن کنند،این موضوع
  انتقامی 


را که 


یهودیان ایرانی به دستور خشایار شاه


 از اطرافیان ونظامیان و کارمندان دولت 


که به تابعیت از نخست وزیر 


خائن در صدد نابودیکامل انان بر امده بودندگرفتند


 را به پای
 «««‌ ایرانی کشی!!! »»» 


بگذارند و

برگزاری این جشن ۲۵۰۰ ساله 


را به بهانه شادمانی یهودیان از

« ایرانی کشی »بنمایانند،
نه انکه خود انرا هر ساعت و

 هر دقیقه با بدترین صورتها بر سر مردم درمانده واسیر مملکت نمیاورند) 


و به اینگونــــــــه انان را نیــــــــــز

 مانند بقیه ی
 « رعایای اسلام ناب محمدی » 
مملکت به دنبال اجرای کامل نقشه های

شومی بکشانند که تاکنون میلیاردها 


میلیارد از اموال مملکت را به باد داده و باعث

تباهی نوامیس و حیثیت میلیونها ایرانی از
 « کرده خود پشیمان » 
که انان را منتخبین خود 

 دانستند تا برسرشان حکومت برانند و 


البته نیز که هر چه
اجداد نامبارکشان و مغولها و تاتارها 
در نابودی کشور کوتاهی نمودند 
را انان کامل کنند

در این خاک زرخیز ایران زمین
   نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود 
  وز آن، کشور آزاد و آباد بود

نگفتند حرفی که ناید به کار 
  نکشتند تخمی که ناید به بار

 بد نیست در این قسمت یاد اوری ئی


 نیز از قدمت یهودیان ایرانی که از

 وفادارترین شهروندان این


 دیار مقدسبه شمار میایند نیز بکنم . 


دیاری که گوهرهای نایابیهمچون


 باربدها ، نکیساها، 
بوذرجمهرها، مانیها،  فردوسیها ، حافظ ها ، خیامها ،سیناها، رازیها،


 امیر کبیرها وخییم ها 


را در دامان دریای بیکران 


پاکی و نجابت


صدف وجود خود پرورانده ،
 با انکه در ۱۴۰۰ سال پیش توسط مشتی
 جاهل دیوانه صفت،  شهوت خوی ،  باده پرست، فرزند کش،
 سارق و راهزن قافله ها و نوامیس، مانند
 هیأت حاکمه فعلی 


کشورمان
 جمهوری اسلامی 


مورد تجاوز قرار گرفته و لکه دار گردیده است را 


با افتخار پرورانده که به نوبه خود نور چشم جهانیانند.بزرگی به مردی و فرهنگ بود   گدائی در این بوم و بر ننگ بود


کجا رفت آن دانش و هوش ما  که شد مهر میهن فراموش ما
که انداخت آتش در این بوستان 
 

کز آن سوخت جان و دل دوستانچه کردیم کین گونه گشتیم خوار
  

خرد را فکندیم زین سان ز کار در اصفهان شهری که زمانی نام ان 
به خاطر جمعیت کلان یهودی ان
 یهودیه * خوانده میشده 


(اکنون تعداد انگشت شماری از


 انان در ان زندگی میکنند )

زیارتگاهی بسیار مقدس وجود دارد که
 متعلق به یهودیان است و نام ان،
 مقبره * سارا بت عاشر * 


میباشد که ترجمه


فارسی ان میشود 
* مقبره سارا دختر عاشر * 


این مکان، ارامگاه زنی است از خانواده 


حضرت * یعقوب * به نام * ساره = سارا 
که دختر یکی از فرزندان ان حضرت
 به نام * عاشر * میباشد . 
* سارا یا ساره * 


از نام مادر بزرگ ، پدر بزرگ ان دختر  


* همسر حضرت ابراهیم خلیل الله ، سارا *  
انتخاب و بر او نهاده شده . 
با توجه به تاریخ مستند و قطعی  
که در تعریف زندگینامه


 * حضرت یعقوب * 
 در * تورات مقدس و همچنین در قرانمجید * 
امده بسادگی میشود متوجه قدمت برپائي
 این بنا گردید که  بیش از۳۷۰۰ سال


 است در ان محل بر جای خود باقیست
 که خود نشان طول زمان هم زیستی و
 انجام داد و ستد بین یهودیان با دیگر 
ساکنان این فلات همیشه ثروتمند بوده است.
و با تمام کوشش و سعی عبث حکومتهای


خائن به وطن مانند 


جمهوری اسلامی
 که بارها و بارها بویژه از 
« صفویه مزدور » به انطرف


از طرق سرکوب  و تغییر مذهب دادن اجباری
 و جزیه گرفتن و تجاوز و 


چپاول این ملت نجیب
 و مجبور کردنشان به ترک وطن


از تعداد نفوس انان


کاسته شده بطوریکه اگر موج جدید امدن 


یهودیان به ایران را که بر طبق


تاریخ در زمان


 کورش کبیر ۷۵۰۰۰ تن
 براورد شده در نظر بگیریم


در حیرت خواهیم امد که
چگونه ۲۵۰۰ سال بعد از ان


 یعنی با امدن


  « خمینی »  
به کشور و ترک  همزمان


* شاه فقید محمد رضا پهلوی*


 از ان، تعداد یهودیان ایرانی کم


  بیش به همان اندازه ئي باقی مانده 


که بوده.


متاسفانه در حال حاضر نیز به خاطر


تهدیدات حکومت به جا مانده از « صفویه » 


از تعداد انان در کشور مادریشان ایران


روز به روز 


کاسته میگردد، اما به هر صورت این


 همزیستی تا ان زمانهائي که در کشور
حکومتهائی بر سر کار بوده اند
که منافع شخصی و اسلامی را بر
 حفظ منافع مملکت ترجیح نداده اند


به طور موفق و گسترده ادامه داشته است .


حال کدام یک از این نابخردان، 
جاهل، بیسواد ضد انسان


و انسانیت جمهوری اسلامی 
هست که با نظر بر سابقه


 سیاه حکومت و اعضای ان


 در زیر پا نهادن
  تمام تعلقات


خاطر ملتی با  تاریخی 
به قدمت 
 ۲۵۰۰ ساله ایرانی  


   و نه عربی   
( اتش زدن تخت جمشید،


عدم توجه عمدی 


 به فاجعه احتمالی غرق
 ارامگاه کورش بزرگ


در ابهای سد سیوند و خیلی نمونه
های دیگر) 


و به برباد دادن همه ارزشهای ملی و
مالی و حیثیتی این زاد و بوم
 به خاطرانجام اینگونه
حرکات منحوس و وحشیانه و


غیر متمدنانه، 
به خود اجازه میدهد و
 این ادعای سفیحانه را مطرح
می سازد که 
   این اوست که ایرانی است     


و نه یهودی 
و با این وجود همه این دلائل
 اکنون سر ناقصش


را از زیر لاک گستاخی بیرون
 اورده و در نهایت


پستی ، * ملت واقعی ایران * ، 


ملتی که تاب ندارد هر


چه زودتر او و بقیه پس 
مانده های جمهوری اسلامی                را در زیر میلیونها تن زباله های اتمی دفن کنند         بطوریکه عزرائیل هم از یافتن
 نشانی انان در خود
بماند را مورد خطاب قرار داده 
و با تحریک
*    احساسات ملی گرایانه انانه!   * 
بر اینکه یهودیان جشن پوریم را به این
 علت برگزارمیکنند که 
در زمان پادشاهی هخامنشیان
(که خود نمیدانند این معجون 


خوردنیست و یا نوشیدنی)
 دست به قتل عام اجداد


 انان زده اند و به این
ترفند کثیف انان را نیز مانند
     « امت حزب الله چاقو کش»     
به ان سوئی
 که مورد نظر اربابان انان است


 کشانده و با سواستفاده از احساسات
 پاک وطندوستانه انان، 


دوباره انان را در شرایط 
اوضاع اسفبار و ننگ اور
 جنگ ۸ ساله 


قرار دهند تا بتوانند دوباره بدون


 دغدغه و مزاحمت هم به
کشتارهای داخلی بپردازند
  و هم 


 به ادامه نقشه شومی که در
 دستور کار انان توسط


          شیاطین          
     ملعون وخبیس و رجیم »     


      قرار داده شده که در ان نابودی      
 کشور من و کشور تو


       و نه     
کشور او
 رقم زده شده است را
    تا رسیدن به مقصود اربابانشان      
       ادامه دهند        


هم دیار


برای این بمب های متحرک اتمی سرطان زای جمهوری


 اسلامی هیچ منعی نیست که نه دوباره بلکه صدها بار


دیگر نیز برای حفظ الوده بقای خود مملکت و ملت را در


چاهی بیندازد که
جنگ سیاه ۸ ساله » 
در مقابل ان


 لنگ بیندازد!،


 از این رو باید هشیار بود و نگذاشت که


 این بی مایگان عقبگرای « طالبانی »


 خود فروخته


 موفق شوند


 با گذاردن دستان پاک و بی الایش ما


       * ملت شریف ایران *       


 در حنای هزار تزویر زیر عبای


 خود که همه دارای یک


 خاصیتند و ان


     « خاصیت ضد ایرانی »       
بودن انان است


اجبارأ در کاروانی قرار بگیریم 
به نا کجا ابادی که این


     نامردمان ناجوانمرد     
 انرا هدایت میکنند.

* تنها دو روز قبل بود که کشتی حامل ۵۰ تن
 از موشکهای ضد تانک و قایق متعلق به


حکومت تروریستی جمهوری اسلامی


که برای ادمکشان مزدور ان،
 تروریستهای حماس به مقصد غزه


فرستاده شده بود که توسط 
 کوماندوهای نیروی دریایی اسرائیل
 کشف و ضبط گردید ! )
 ایا ما باید حق بدهیم


 که این اعمال


تحریک امیز جمهوری 


جهل و خون اسلامی،


که بر علیه اسرائیل انجام میپذیرد


 از جانب ان کشور که هرگز
نمیتواند  در جانسوز
       کشتار ۶ میلیون     


از هم کیشانش را که توسط
جانورانی همچون اعضائ 


حکومتی جمهوری اسلامی
که اکنون درست همان
شعارهای ضد یهودی «« نازیها » 
     را نشخوار میکنند    
که


      ان     


نابندگان


     خدای موسی و زرتشت    
و عیسی و محمد    
  و بودا و برهما و بها    
انقدر هر دم در بوقهای گوش و
جان خراش تنفر به هر سو دمیدند
 که به بزرگترین
 فاجعه ئی که از انسانی بر انسانی دیگر


وارد شده در تاریخ ثبت گردید را
فراموش کند
و وحشت از تکرار مبادای ان


 حادثه شوم که یک دم روح 


و جان او را ارام نمیگذارد را


به خاطر طول محاسن


 « اجنه هائی » همچون 
خامنه ئی ضد بشر و دیگران


تحمل بیاورد و تنها گاهی 


  با استفاده از انواع حملات


« سایبری » 
مراکز اطلاعاتی انان را مورد هدف 
قرار دهد که انهم برای مدتی کوتاه
و تا زمانیکه انان مجبور به بالا 
نگاه داشتن شلوارهای پائین افتاده  
 با دستهایشان هستند برنامه های


توسعه طلبانه و وحشیانه انان را


موقتأ به عقب می اندازد؟!.
و یا انکه خدای ناخواسته کار به
 جاهائی کشیده خواهد شد که نتایج
دهشتناک حاصل از انان برای نه تنها  
  هر دو ملت ایران و اسرائیل بلکه


برای همه جهان بسیار


غیر منتظره خواهد بود؟!.


  ایران را به سوی چه میکشانند!.

نوروز و پوریم بر همه مان مبارک

داوید فاخریلس انجلساخرین ۴ شنبه سال ۱۳۸۹

 
Esther and Mordchi had consulted on how to solve the problem
استر و مردخای در حال مشورت

Esther getting ready to go to ask the king to save her people that they are going to be slathered by the king's and his loyal people the Jews of his kingdom's 
non-Iranians enemies in a few days only.
ملکه استر در حال خود ارائی پیش از انکه به حضور خشایار شاه برسد King Akhashverosh choose Esther to be his Queen
خشایار شاه از میان دختران پایتخت استر را به همسری خود میپذیرد
ملکه استر و خشایار شاه و مردخای یهودی بعد از اتمام غائله هامان نخست وزیر غیر ایرانی مملکت!.

1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information