4.01.2011


شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ 

دوم اپریل ۲۰۱۱ 

ارزانتین که قرار بود با دریافت باجهای
 چند میلیاردی از جمهوری اسلامی
 تحقیقات در مورد پرونده امیا 
(‌کشتار یهودیان ارژانتین به 
دست عمال جمهوری اسلامی )
 را « مختومه» اعلام دارد با 
« تنها » سؤال اسرائیل که « چرا !!؟» 
در کمتر از ۴۸ ساعت 

رشد سریع چین در تحقیقات علمی

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information