4.24.2011
حجاب بیرق آنهاست!
از اكبر پونز تا تلویزیون رسا
مینا احدی 
حجاب بیرق و سمبل جنبش اسلامی است. هر جا كه پایشان را میگذارند٬ هر وجب خاكی را كه تصرف میكنند٬ نخستین حمله آنها به زنان برای تحمیل حجاب اسلامی است.   از ایران كه فرمان حمله به انقلاب مردم در روزهای پس از انقلاب ۵۷ با فرمان حمله به زنان با شعار یا روسری یا توسری از سوی خمینی جلاد صادر شد٬ تا افغانستان و عراق و سودان و الجزایر هرجا كه جنبش اسلامی پا گذاشت برای تحمیل حجاب كوشید و آنهم با شلاق و شكنجه و پونز و اعدام و سنگسار...
این یك پدیده مهم در دوران حاضر هست و سی سال است كه این جنبش كثیف و وقیح اسلامی در دنیا با حجاب علیه زنان و علیه مردم پیش میرود و در این روزها دو اتفاق توجه مرا بخود جلب كرد.

نوشابه امیری در یك مصاحبه با تلویزیون رسا٬ با سانسور مذهبی موهایش روبرو میشود و این بار بجای موی سر یك زن٬ ضریح مذهبی میگذارند و در تلویزیون " سبز" رسا او را نشان میدهند. خانم امیری اعتراض میكند و میگوید: گناهان مرا نپوشانید و مرا پشت ضریح امام دوازدهم پنهان نكنید.
در روزنامه كیهان امروز ۲۳ آوریل  ۲۰۱۱ خواندم كه در مورد اكبر گنجی٬ یكی از دوستان قدیمی گنجی ٬  دست نوشته های او را در مورد ضرورت اعدام ضد انقلاب و قاطعیت در مقابل مخالفین چاپ كرده و در آنجا نوشته شده گنجی كه در ایران٬ میخواست روسری یك زن را با پونز به سر او بچسباند٬ پونز در سر این زن می شكند و ظاهرا سپس دوستانش در سپاه پاسداران به او اكبر پونز میگفتند.....
  در مورد این پدیده داریم صحبت میكنیم. حجاب بیش از سه دهه است كه چنین جایگاهی دارد و از همان روز اول به قدرت رسیدن جنبش اسلامی در ایران با خمینی و گنجی و سازگارا و سحابی و بنی صدر ٬ همه اینها از حجاب دفاع كرده و برای تحمیل آن به زنان خون دل خورده اند.  
زن جوان معترض به حكومت اسلامی٬ باید بداند كه اگر از روز اول ٬ كیف مدرسه  او را جستجو كردند و در مهد كودك حجاب بر سر او گذاشتند و سپس همه زوایای روح و روان او را كنكاش كردند و به ذهن و عواطف  و احساسات او تعرض كردند٬ در ساختن این دستگاه جرم و جنایت علیه بشریت یعنی حكومت اسلامی ایران یك جنبش سهیم و شریك بود. جنبش ملی اسلامی. و اگر امروز اینها میانه اشان باهم بهم خورده و از حكومت به زور بیرون رانده شده اند و اكنون در تقبیح برادران حزب اللهی قدیمی اشان٬ حرف میزنند٬ هنوز هم كه هنوز هست٬ مدافعین حجاب هستند و مدافعین جنبش اسلامی٬ چرا كه بدون آن حكومت كسی برای سازگارا و بنی صدر و منتقدین ولرم این حكومت و خیل ملی اسلامیهای امروز تره خورد نمیكند. باید احمدی نژاد و خامنه ای باشند كه كسی به حرفهای اینها در مورد مدارا و اسلام كمی بهتر و حجاب "كمی رنگی" گوش فرا دهد.

تلویزیون رسا ٬ تلویزیون جماعت موسوی و شركا است. در این تلویزیون ٬ زنان محجبه هستند و با فاصله یك متر از مردان  با حجب و حیا صحبت میكنند و به چشم نامحرم هم نگاه نمیكنند. تلویزیونی شبیه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ٬ و طبعا با زنان محجبه.
آش چنان شور است كه حتی موی سر مصاحبه شوندگان را نیز سانسور میكنند و دور سر آنها ضریح امام میگذارند.
چرا٬ سوال اینست كه چرا حجاب چنین مهم است و چرا حتی مصاحبه كننده را نیز آزاد نمیگذارند.

پاسخ از نظر من اینست كه حجاب زن٬ بیرق و ستون اسلام سیاسی است. الان دیگر برای میلیونها نفر مردم ایران باید روشن شده باشد٬ كه كل این دم دستگاه مذهب و اسلام و خدا و پیغمبر و امام ٬ برای به قدرت رسیدن و چاپیدن بوده و هست. مشتی آخوند تن پرور و مفت خور قبلا از قبل ٬ داستان سرایی در مورد خر دجال ٬ به رزق  و روزی میرسیدند و اكنون یك حكومت در ایران دارند كه با زندان و سنگسار و شلاق و اعدام٬ همین جماعت را با سپاه و احمدی نژاد و خامنه ای و بقیه٬ بر سر مردم ایران سوار كرده و این بار دعوا در بین این جماعت مكلا و معمم ٬ بر سر یك لقمه نان و رزق و روزی روزمره نیست٬ الان دیگر بحث و دعوا بر سر میلیاردها دلار ثروت٬ بمب اتمی  و همچنین قدرت سیاسی است.
اینها طبعا به كمك دولتهای غربی و از ترس بلوك شرق و شوروی آنزمان٬ پول و اسلحه و امكانات سیاسی و اقتصادی و نظامی دریافت كرده و در ایران و افغانستان و سودان و ... قدرت گرفتند. بویژه ایران و شكست انقلاب مردم ایران و به قدرت رسیدن خمینی ٬ یك هدیه دولتهای غربی با سوار شدن بر روی یك جنبش ملی اسلامی و شرق زده در ایران بود كه نتیجه آن ٬ وضعیت وحشتناك امروز در ایران است. موسوی و رهنورد و كروبی و خمینی و خاتمی و  بازرگان و سحابی و بنی صدر و بهشتی و سروش و همه برادران و خواهران كمك  كردند كه یك حكومت با قتل علنی و آشكار هزاران نفر ٬ هزاران جوان ٬ قدرت بگیرد و سر پا بایستد و آنزمان روشنفكران !! ملی اسلامی
در تلویزیونها با قیافه حق بجانب از " عطر دل انگیز اسلام و رایحه خوش قران در دانشگاهها" حرف زدند و با تانك در دانشگاهی كه من آنجا بودم٬ دختران جوان را زیر گرفتند و بوی خون به مشام ما رسید. ما كسانیكه از روز اول به این حكومت و به حجابش نه گفته بودیم.
این جنبش یعنی اسلام سیاسی ٬ هر جا كه پا گذاشت ٬ برای ترساندن مردم و تحمیل قدرت سیاسی و سیاست ضد انسانی خود٬ اول به زنان حمله كرد. اینها در یك دست قران دارند٬ كه در آن گفته زن انسان نیست و باید در اندرونی مخفی اش كرد و از او سو استفاده كرد و در دست دیگر پونز و اسلحه برای به تمكین كشاندن نیمه جامعه و سپس زدن و سركوب كردن همه جامعه. این اتفاقی بود كه در ایران افتاد و مردم ایران و زنان آزاده در ایران باید كل این صف را بشناسند.


مشكل فقط احمدی نژاد و كیهان و خامنه ای و سپاه پاسداران و زندان و شكنجه گران امروز نیستند٬ مشكل همه این خیل ملی اسلامی هستند كه  احترام به آخوند و به اسلام و قران و پیغمبر ٬ و دم زدن از اینكه اسلام منافاتی با حقوق زنان ندارد٬ شغل و منبع رزق و روزی سیاسی آنها است و امروز اگر " مبارزه" میكنند٬ برای رسیدن به سهمی از این خوان یغما است و بهمین دلیل نیز كماكان حجاب برایشان مقدس است. چرا كه حجاب بیرق جنبش آنها است جنبش اسلامی!

مینا احدی
بیست و سوم اوریل  ۲۰۱۱
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information