4.23.2011


عید پاک بر همه هموطنان
 مسیحیمان مبارک
نقض حقوق بشر
 در ایران اسلامیسایر اخبار ایران و جهان
افزایش متوسط ۲۵ درصدی مواد خوراکی در ایران


مساحت "باغ ایران" ۲۵ هزار متر مربع است که جمهوری اسلامی مخارج انرا تامین میکند.

این پارک تنها ۳۰۰ متر با مرز اسرائيل فاصله دارد. بنای این پارک تنها به قصد ساختن جایی برای تفریح و استراحت نبوده، بلکه پیامی روشن برای کشور همسایه ( اسرائیل ) هم دربرداشته است.

مراسم ازدواج در بریتانیا

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information