4.30.2011

بازدید اوباما از مناطق آسیب دیده از توفان و گردباد
تغییرات در سران تیمهای امنیتی و نظامی آمریکا
<

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information