6.17.2011
وطن من ، وطن کورش
سرزمین من ، سرزمین داریوش
خطه من ، خطه فارس
شهر من ، شیراز حافظ
خانه من ، کتاب خانه سمندر
و ایران من ، ایران ما
ویدیو به انتخاب خانم نازلی / ایران
به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار 
 که از جهان ره و رسم سفر بر اندازم

شنبه ۱۷ جون ۲۰۱۱
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۰


نیک اهنگ کوثر

نیک اهنگ کوثر

یک توقیف یک احضار
گزارش لس آنجلس تایمز از مرگ هدی صابر
گزارش اینفو از اعتراض های خیابانی
خانواده هدی صابر در مصاحبه با روز:
خانواده هدی صابر در مصاحبه با روز:
طنز :  ابراهیم نبوی

رییس انجمن جامعه شناسی ایران خبر داد:
 
خبرهای سیاسی و علمی


گروه مورچههای قرمز که هر یک وظیفه خود را انجام میدهد و به بقای جمع کمک میکند
عکس  زیر / خشک سالی و زاینده رود مراسم عمامه گذاری 
 شرح مطلب با خودتان ...چندین کشته در اعتراضات شهرهای مختلف سوریه


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information