7.14.2011

به انتخاب ژاله حکیمی
چهل و دو سال پس از آخرین سفر شاه ایران به آلمان و کشته شدن یک دانشجوی آلمانی در جریان تظاهرات سنگین علیه پادشاه ایران اکنون پرده از یک راز مهم برداشته شده و معلوم شد پلیسی که دانشجوی معترض آلمانی را بقتل رسانده جاسوس آلمانی شرقی سابق بوده است. حادثه دوم ژوئن ۱۹۶۷ از آن زمان بخشی از تاریخ آلمان را تشکیل می دهد و آغاز گر جنبش های چپ ۱۶۸بوده است.اشپیگل آنلاین به نقل از اداره ویژه حفظ و نگهداری پرونده ها و اسناد سازمان جاسوسی آلمان شرقی سابق گزارش داد که سر انجام معلوم شد یک مامور پلیس برلین غربی که با شلیک گلوله به تظاهرکنندگان علیه شاه ایران هنگام دیدار از آلمان، سبب کشته شدن یک دانشجوی آلمانی شده بود، جاسوس آلمان شرقی بوده است.
روز دوم ژوئن ۱۹۶۷ در تاریخ آلمان بعد از جنگ نقش ویژه ای بازی می کند و جالب اینجا است که نقش تاریخی این روز با ایران ارتباط دارد و هر ساله در چنین روزی وسایل ارتباط جمعی آلمان و برخی کشورهای اروپائی بویژه فرانسه بطور مشروح به اهمیت این روز در شورش های دانشجوئی و اجتماعی و جنبش های چپ ۱۹۶۸ می پردازند.
دراواخر ماه می و اوایل ماه ژوئن  ۱۹۶۷ شاه و ملکه سابق ایران (فرح پهلوی) به دعوت رسمی رئیس جمهوری وقت آلمان سرگرم بازدید از این کشور بودند ولی با وجود تلاش ها و پیش بینی های دولت آلمان وبرنامه های مهمی که برای این بازدید تدارک دیده شده بود موج عظیمی از اعتراض ها و تظاهرات بی سابقه در تاریخ بعد از جنگ آلمان علیه سفر شاه در سراسرآلمان به راه افتاد و بویژه نقاط و محل هائی که برای بازدید شاه ایران در نظر گرفته شده بود تقریبا در تمام موردها پیش از ورود وی از طرف تظاهرکنندگان اشغال و محاصره شده و با وجود تلاش پلیس برخی دیدارهای شاه تقریبا غیر قابل انجام و یا دست کم مختل شده بود. دوم ژوئن و کشته شدن یک دانشجوی مخالف و معترض شاه ایران، بنا بر همه تحقیقات و شواهد، سرآغاز جنبش ها و شورش های بزرگ دانشجوئی  ۱۹۶۸ و جنبش های موسوم به " خارج از پارلمان" و سر انجام تشکیل گروههای تروریستی نظیر " بادر ماینهوف" شد که نظام های آزاد اروپا را به ستوه در آورده بودند.
تظاهرات که عموما به وسیله اتحاد سوسیالیستی دانشجویان آلمان وشرکت فعال کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی همان دانشجویانی که به خرج ملت و توسط شاه ایران برای کسب دانش و تحصیل و خدمت به ایران و ایرانی به خارج فرستاده میشدند و بجای تحصیل به خیانت میپرداختند تدارک دیده می شد، هر روز اوج بیشتری می گرفت و در بیشتر موارد به خشونت گرائیده و به زد و خورد میان پلیس و تظاهرکنندگان کشانده می شد.
در روز دوم ژوئن  ۱۹۶۷ شاه سرگرم بازدید از برلین غربی بود ولی دامنه تظاهرات ضد شاه هر آن گسترده تر ونیروهای انتظامی قادر به کنترول اوضاع نبودند. با این حال شاه با اصرار و نشان دادن سرسختی و خونسردی سعی داشت همه برنامه های خود را اجرا کند . در برلین هنگام ورود زوج سلطنتی ایران به تئاتر سنگین ترین تظاهرات علیه شاه جریان داشت بطوریکه برخلاف معمول، پلیس ناگزیر به تیر اندازی شد و در این تیر اندازی یکی از دانشجویان آلمانی بنام " بنو اونه زورگ" هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
کارل هینس کوراس، مامور پلیس برلن غربی که دانشجوی  ۲۶ساله آلمانی به ضرب گلوله او کشته شد بعدها مورد محاکمه قرار گرفت و سر انجام به علت نبودن دلایل کافی تبرئه شد .
اکنون ۴۲ سال بعد از این واقعه خونین معلوم شده که ( کارل هینس کوراس مامور پلیس آلمان غربی در آن زمان) ( از جمله جاسوسان اشتازی، سازمان جاسوسی آلمان شرقی و عضو حزب کمونیست آن کشور ) بوده است. با افشای این راز به شایعاتی مبنی بر اینکه ممکن است حتی ماموران ایرانی همراه شاه در ماجرای قتل دانشجوی آلمانی دست داشته اند هم پایان داده شد.
دوم ژوئن و کشته شدن یک دانشجوی مخالف و معترض شاه ایران، بنا بر همه تحقیقات و شواهد، سرآغاز جنبش ها و شورش های بزرگ دانشجوئی ۱۹۶۸ و جنبش های موسوم به " خارج از پارلمان" و سر انجام تشکیل گروههای تروریستی نظیر " بادر ماینهوف" شد که نظام های آزاد اروپا را به ستوه در آورده بودند.
پس از فرو پاشی دیوار برلن و اتحاد مجدد آلمان اداره ویژه ای برای نگهداری و حفظ پرونده های سازمان جاسوسی آلمان شرقی تشکیل شد. این اداره هراز گاه پرده از روی برخی اسرار و جاسوسی ها که در رویدادها نقش داشته اند بر می دارد و این بار در آستانه نزدیک شدن سالروز دوم ژوئن سرانجام معلوم شد چه دست هائی احتمالا در ایجاد آن حادثه تاریخی دست داشتند.3 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information