9.27.2011


سردبیر داوید فاخری

IDF Chief of Staff:
 Greeting for Rosh HashanahJewish Population of Israel:
Happy Rosh HashanahWhat greater way to show optimism for the
future than to choose to have children? Israelis
apparently are optimistic as latest statistics show:
Israel’s Central Bureau of Statistics publishes
the count for the New Year.


publishes the count for the New

Year. Israel’s population stands at 7,797,400

That includes 5,874,300 Jews,

Arabs and about 323,000 defined as

others some 1, 600, 100.

perspective,upon independence in 1948, there

were 650,000 Jews in Israel.

Today there are more Jews in Israel than

there are Danes in Denmark, Norwegians in Norway,

Finns in Finland, and Irish in Ireland.”In 2010, the

Jewish woman had an average of 2.97 children,

the highest number since 1977.در حلقه مویت با صدای خانم
* ریتا *
برجسته ترین خواننده زن  اسرائیلی - ایرانی 
که دختر خانم هدر جهانفرد ۷ ساله،
نسل سوم در اسرائیل برای
ما فرستاده اند.
ببینیم که چگونه ما به فرهنگ ایرانیمان
 عشق میورزیم و از ان مواظبت میکنیم
 و در جمهوری ننگ و خون اسلامی چگونه


روش هشانا /ראש השנה/ Rosh Hshanah
 به معنای چیست

الیشا شمسیان
بی بی سی فارسیروش هشانا (در عبری به معنای اول سال)، همه ساله در روزهای اول و دوم ماه یهودی تیشری قرار میگیرد


اين عيد بنا به معانی مختلفی که به آن داده شده 
به نامهای "روز داوری" يا "روز يادبود" يا "روز 
نواختن شوفار" نيز معروف است. عيد سال نو
 ابتدای ده روز توبه به شمار می آيد.
بنا به روايات يهودی، اين عيد روز آفرينش حضرت
 آدم را خاطر نشان می کند که در آن تقدير هر 
 موجودی در سال جديد تعيين می شود. مثل اينکه، 
بنا به تجسم تصويری شاعر، در اينروز سرنوشت
 او در کتابی که در حضور پرودگار عالم داور تمام 
زمين گذاشته شده نوشته و مهر می شود.
بر اساس آيين يهودی، خداوند در اين روز، زندگیِ 
سالِ جديدِ جامعه و افراد را بر اساس 
اعمال سال گذشته آنها تعيين می کند.
از اين رو برای کليميان، دو روز روشهشانا تعطيل
 کامل مقرر شده است و آنان با حضور در کنيساها
 و اجرای مراسم ويژه، سرنوشت نيک و سعادتمندانه
 را از خداوند تقاضا میکنند.
نام "روز يادبود" که به روز آغاز سال نوی يهودی
 اطلاق می شود به خاطر آن است که يهودی از خالق
 خود می طلبد که برای نسل حضرت ابراهيم، قربانی
 کردن اسحق پسرش را به ياد آورد.


عکس


شاه دوماد با صدای خانم

* ریتا *
برجسته ترین خواننده زن
  اسرائیلی - ایرانی که
 دوشیزه هدر جهانفرد ۷ ساله،
نسل سوم در اسرائیل برای
ما فرستاده اند.
ببینیم چگونه ما به فرهنگ ایرانیمان
 عشق میورزیم و در جمهوری ننگ و 
خون اسلامی چگونه


روز نواختن شوفار

نام "روز نواختن شوفار" نيز به خاطر شوفار 
(بوقی از شاخ قوچ) است که در کنيساها در
اين روز نواخته می شود. طنين لرزان و دل 
شکننده ان، بنا بر روايات، قلبهای خفته را 
میلرزاند و انسانها را به توبه و اصلاح اعمال
 فرا میخواند. از آنجا که روز سال نو 
"روز داوری" است، در اين روز نمازهای 
مفصل تری می خوانند.
در شب اين عيد مرسوم است خوراکهای 
مخصوصی که جنبه سمبوليک (از نظر
 معنای عبری)  را دارند تهیه نموده و اعضای
 فامیل و دوستان و یا میهمانانی که بطور 
تصادفی در بازگشتن به شهرهای خود در 
جا مانده اند در خانه مسنترین فرد در 
خوانواده جمع شده و انانرا با شادی و 
خوشی و به همراهی اوای موسیقی و رقصهای
 دسته جمعی در کنار هم  تناول می کنند.


۱) سيب وعسل:

سیب و عسلبا خوردن سيب وعسل ما یهودیان از درگاه

 خداوند سال نيکو و شيرينی را از ابتدای 
سال تا آخر سال درخواست میکنیم.

۲) کدو:

با خوردن کدو ما از درگاه خداوند خواستاريم 
که اگر تقديرِ بدی برای ما صادر شده،از ان 
گذشت کرده و شايستگی اعمال نيکِی که
در سال قبل انجام داده ایم را در  تظر بگیرد.

۳) لوبيا:

لوبيا میخوريم تا سعادت و موفقيتهای ما افزايش
 يابند، تا همواره مشغول انجام کارهای نيک باشيم.

۴) گوشت کله بره:

گوشت کله بره میخوريم تا بزرگ و سردار باشيم 
و مانند گذشته ( تا قبل از دستیابی به استقلال 
کشور اسرائیل ) زيردست "دشمنان" و "کافران"
قرار نگیریم و همواره جان نثاریِ حضرت اسحق
 فرزند جد بزرگوارمان  حضرت ابراهيم که الگوی 
جان نثاری ما همواره طول تاریخ و در راه حقیقت  
بوده و خواهند بود را بخاطر داشته باشيم.

۵) چغندر:

چغندر میخوريم که "دشمنان" و همه "بدخواهان"
پيروان مکتب توحيد از اين جهان رانده شوند.

۶) جگر سفيد

جگرسفيد میخوريم تا گناهان ما، 
مثل ريه / شش سبک وزن باشند.

۷) انار شيرين:

انار میخوريم تا به فراوانی دانههای
 انار،مملو از صواب باشيم.


شادروان مهبانو * مهستی * با 

اهنگ دل میگه دلبر میادفرارسیدن سال نو ۵۷۷۲ یهودی
 را مجددا بر همه گان تهنیت میگوئيم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information