10.19.2011* شالیت از بند ادمخواران فلسطینی 
ازاد شد *
و در پی این تعویض بیش از « ۱۰۰۰ 
ادمخوار دیگر » بر ادمخواران 
فلسطینی اضافه شد!.سردبیر داوید فاخری
۱۸ اکتبر ۲۰۱۱

 در یک صفحهاین منبع خبری همچنین گزارش داده است که گزارش هایی روز دوشنبه انتشار یافته که حاکی است دولت مصر در روزهای آینده فردی به نام "ایلان گرافل" را که متهم به جاسوسی به سود اسرائیل شده آزاد خواهد کرد و در مقابل اسرائیل نیز ۸۱ تن زندانی مصر را که جرم های مختلفی دارند را از زندان های خود آزاد می نماید.


فلسطینیان، با دستهای اغشته به خون کودکان ، سالمندان و زنان و مردان غیر نظامی اسرائیلی به دامان اغشته به نفرت از یهودیان مادران خود باز میگردند تا دوباره از مکیدن شیر ناپاک تعصب انان سیراب گردیده و با سنگدلی بیشتری دست به کشتار یهودیان، در خارج از مرزهای اسرائیل و در داخل ان کشور بزنند

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information