12.14.2011

 این دهمین جایزه نوبل برای اسرائیل است
 که تاکنون توانسته از طریق ابداعات دانشمندان
خود که ارائه داشته اند با افتخار
 دریافت دارد


   ۳۰۰ روز گذشت   
طرحی از نیک اهنگ کوثرگزارش اسلیت از وضعیت اعتیاد در ایران


در حالیکه 

اما این * تنه نزن * همیشه شکاک و فتنه گر  
نگران انست که مبادا این بشارت از وجود 
یک « مخزن بزرگ گاز » به ملت همیشه در 
حسرت خانه و مسکن که اکنون خانه هایشان
 به جای انکه در وطن اما مهرورزانه به نیابت
 از جانب انان که شیعه ایرانی هستند برای 
ملتهای دربدر و بی خانمان سنی که نمیخواهند
 سر به تن یک شیعه هم بماند و یا شهوترانان
 بین المللی مانند چاوز و یا تصرالله که دستور 
 از مراجع شیعه در عراق دریافت میدارد و
 خامنه ئی را به طلبگی ان مقامات هم نمی پندارد
 در سوریه و لبنان و غزه ونزوئلا ساخته میشوند،
  کادوی * کریسمس * حضرات سیدهای حکومتی 
برای این ملت همیشه در حسرت است، که بجای
 انکه در ابهای همیشگی بحر خزر با حوریان دریایی
 در حال بالا و پایین پریدن باشد و عشق ورزیدن ! 
اما با این « پر و پوز، پر از گاز و گ . ز » در 
داخل عکس بر روی صندلی روبرویمان نشسته و 
دارد برای خوردمان بجای عصرانه روزانه اش 
نقشه میکشد! همین


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information