2.06.2012تنه نزن : 
ندانستم که سگ خون میخورد خونخوار میگردد


رئیس جمهور چین: «مردم چین و قوم یهود دارای تاریخ طولانی دوستی و همکاری هستنداز زمان برقراری روابط دیپلماتیک فیمابین، همکاری ها بین چین و اسرائیل به صورت پیگیر و ثابت توسعه یافته است و همکاری های فیمابین با موفقیت های بسیاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و آموزش و پرورش به انجام رسیده اند و برای هر دو کشور و شهروندان آن بسیار موثر بوده اندبا کی مون: «من از گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی اتمی عمیقا نگرانممن از مقامات ایرانی مصرانه خواسته ام تا ثابت کنند که برنامه اتمی آن کشور واقعا برای اهداف مسالمت آمیز است و من فکر می کنم که آنها هنور جامعه بین المللی  را قانع نکرده اند  
لیبرمن در این دیدار ابراز نگرانی کرد که در صورتی که ایران به کنترل عراق دست یابد، یک زنجیره کشورهای تحت نفوذ ایران، عراق-سوریه-لبنان بوجود خواهد آورد و اسرائیل و اردن را با چالشی عظیم روبرو خواهد کرد، واقعیتی که ثبات در منطقه را خدشه دار کرده و امنیت جهانی را


ایالون، آقای یامانه را آگاه ساخت که دیگر کشورهای صادر کننده نفت، قادر بوده و تمایل دارند که در صورت پیوستن کامل و تمام عیار ژاپن به تحریم ها علیه ایران، هر گونه کمبود و کسری ژاپن را جبران و برطرف کنند.


            

            

            

            

            

            

       

            

        
            
            
            
            
            
            
       
            
                    

            

            

            

            

            

       

            

        

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information