3.07.2012
5772HAPPY  PURIM
פורים שמחپوریم ۵۷۷۲ را به همه ازاد زنان و ازاد مردان جهان

تبریک گفته و بویژه برای هموطنان ایرانیمان با زنده
به گور شدن حکومت نحس و نجس جمهوری اسلامی
خوش یمن و عاقبت به خیر ارزو میکنیم

دیدگاه ما از نظر عید شادی بخش و سرور  اور * پوریم * که
به فارسی طولانیتر مینویسیم تا انچه بزبانهای عبری و
انگلیسی که با عرض تهنیتی خلاصه میشود برای انست 
که دیگر ملتها * ماجرای پوریم  * را به انگونه که تا پدیدار
شدن شیئ به نام « جمهوری اسلامی » در کشور ما 
شناخته و  مورد تایید قرار داشت انان نیز همچنان این
رویداد تاریخی را که مستقیمآ به حفظ ابروی * ملت ایرانی * در
 کتابهای تاریخی اورده شده هنوز قبول دارند در صورتیکه
 اکنون به زور و جبر عوامل حکومتی در ایران اسلامی ملت
 ناچارا بایستی به طور کلی موجودیت ملتی به نام
* یهود * را انکار کند
و اینکه چرا جمهوری اسلامی با انکار ملتی به نام یهودی
 و کشور امنی برای انان اسرائیل، دست به تحریف های
 تاریخی از خود ساخته مانند « اسلام نامحمدی » که برای
« امت همیشه در صحنه ی » چماق به دست و شکنجه گر
و قاتل که کمتر از ۱۰٪ * ملت * را تشکیل میدهند به ارمغان
 اورده میزند متاسفانه تاریخ سیاهی را  به خاطرمان میاندازد
 که در زمان * خشایار شاه هخامنشی * اگر با معجزهخداوند
 به سپیدی نینجامیده بود میرفت تا به خاطر دسیسه های
 نخست وزیر یهود ستیز  او « هامان »  تمامی یهودیان کشور
از کوچک و بزرگ که در ۱۲۴ ایالات متعلق به ایران ساکن بودند
 در تاریخ ۱۴ ماه عبری « ادار » به قتل رسانده شوند و برای
 همیشه نام ایران و ایرانی در تاریخ جهان مانند المان نازی
و هیتلر « ملعون » به زشتی و سیاهی ثبت گردد.
تاریخ یهود شاهد امدن و گم شدن اینگونه افراد یهود ستیز 
مانند  خمینی، خامنه ئی، رفسنجانی، احمدینژاد،
شریعتمداری ها، مصباح یزدی ئیها و احمد خاتمیها و
کثافت های دیگری مانند انان بوده است و مانند
همیشه نیز که یهود ستیزان به اشتباه انکه با موجوداتی
 مانند ادمهای دیگر طرف ضدیتند و نه با * خدای *
 انان با افکار باطل نابودی کشور یهود ( جنگ
استقلال ۱۹۴۸، جنگ سینا ۱۹۵۸، جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷،
جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳، ازادی گروگانهای اسرائیلی از
هواپیمای سابنا گرفته تا انتبه و غیره ) که با همراهی
 تمام کشورهای اسلامی بجز ایران و با پشتیبانی تمام
عیار اتحاد جماهیر شوروی ( روسیه فعلی ) و همه
اقمار وابسته به ان و چین بر علیه کشور اسرائیل فراهم
 اوردند با قبول شکستهای مفتضحانه از کشوری که
یک هزارم نیروی نفراتی و تجهیزاتی انان را داشت خود
و ملتهایشان را به سیاه روزی انداخته اند که تاکنون ادامه
دارد و متاسفانه اکنون با به میدان امدن جمهوری اسلامی
که «‌هامان و هیتلر امروز » شناخته شده اند و تصمیم به
نابودی این قوم * یکتا پرست و نه ادم پرست * گرفته اند
 سرنوشت بسیار تلخی را برای * ملت * ایران رقم میزنند
 که اگر * ملت * خود جلو انان را نگیرد باید  در انتظار 
حوادثی بسیار غیرمتقربه و دردناک باقی بماند.
نمونه ها ئی از پیامهای سران مجهول الهویه
و از زیر بته درامده جمهوری اسلامی در مورد
 کشور و ملت یهود:
 علی اکبر هاشمی رفسنجانی
«یک بمب اتمی اسلامی می تواند رژیم صهیونیستی را نابود کند 
 ولی چند بمب هسته ای صهیونیست ها، به کشور اسلامی
آسیب جزیی وارد خواهد کرد».
خمینی:
اسلام تايمز- آيت الله خامنه اي در مراسم سالگرد
امام خميني فرمودند: "امام صریحا می گفت
اسرائیل غده ای سرطانی است."

خامنه ئی


احمد خاتمی  
«دادستانی و دستگاه قضایی ما حق دارد حکم 
آنها (اسرائیلیها ) را هم اعلام کند
حکم آنها مفسد فیالارض و محارب با خدا 
و رسولش است. حکم آنها اعدام است
     پوریم بر همه گان مبارک     


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information