5.02.2012

مروری بر فیلم
"یک جدایـــی"
 اثر اصغر فرهادی

تازه ترین مقاله
داریوش فاخری
اول ماه مه ۲۰۱۲


View   Download  
A review of the film

 "a separation"
 of Asghar Farhadi

Dariush Fakheri
Newest Article
May First, 2012

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information