6.13.2012

در این شماره
شکار ۸۸ - طرحی از مانا نیستانی


گزارش جروزالم پست در باره نقض 
حقوق بشر در جمهوری اسلامی

نوشته ابراهیم نبوی
این محمود احمدی نژاد هم مثل جیگر کلاه قرمزی روز به روز جذاب تر و دلفریب تر می شود. گفته است: "برخی در کشور مسابقه دروغ راه انداخته اند." آگاهان اعلام کردند: "شما نترس، عقب نمی مونی." معاون پارلمانی ریاست جمهوری اعلام کرد: "در حوزه اختیارات رئیس جمهور دخالت نکنید." قرار شد از این به بعد هر یک از اعضای قوای سه گانه خواستند دروغ بگویند قبلا با رئیس جمهور هماهنگ کنند که شان رئیس جمهور حفظ شود. ادامه


نیک آهنگ کوثر
از نگاه هافینگتون پست

همزمان با اعلام محورهای ۵ گانه بسته

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information